Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רב הונא ריש גלותא

רב הונא ריש גלותא

א'

תשרי

א'

תשרי

רב הונא ריש גלותא
 
רב הונא ריש גלותא, שנקרא גם רב הונא קמא[1], תנא בבלי היה, ראש הגולה בבבל בימי רבי יהודה הנשיא. אין זה סתם רב הונא שבש"ס שהוא רב הונא בבלאי (ראה ערך עלמה).
עקב גדלותו כינו אותו החכמים 'ראש לראשי המטות' [ירושלמי חגיגה א, ח].
יתכן שהיה רבו של שמואל חברו של רב [סדר הדורות].
רבי יהודה הנשיא אמר: כל מה שיאמר לי אדם לעשות אעשה, חוץ ממה שעשו זקני בתירה לזקני [הלל], שהסירו עצמם מהנשיאות ומינו אותו. אם יבוא רב הונא ריש גלותא לכאן אני מושיב אותו למעלה ממני, שהוא מיהודה ואני מבנימין, שהוא צאצא דוד המלך מן הזכרים ואני מן הנקבות [ירושלמי כלאים ט, ג].
 
עובדות והנהגות
כאשר נפטר רב הונא, רצו לשים ספר תורה על מיטתו[2] – רש"י: בכדי לומר 'קיים זה מה שכתוב בזה' [מועד קטן כה, א].
במדרש קהלת רבה [ט, ח] מובא כי אמר לחכמים לפני פטירתו שכשיסתלק מן העולם יקברוהו אצל ר' חייא רבה. ושם מובא המשך הסיפור הנזכר בגמרא לענין קבורתו, ונוסף שם כי כשיצא ר' חגא מהמערה היה בן שמונים שנה והוכפלו שנותיו וחי מאה וששים שנה.
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו במערת ר' חייא ובניו בטבריה:
עוד בחייו ביקש רב הונא להיקבר אצל רבי חייא רבה [קהלת רבה, ט]. בגמרא [מועד קטן כה, א; ירושלמי כלאים ט, ג] מסופר על העלאת ארונו מבבל וקבורתו במערת ר' חייא ובניו, וראה מש"כ בבן יהוידע מו"ק שם.
שבילי דירושלים, איגרת מספרת יחסותא דצדיקייא.
כת"י אילן ה', שערי ירושלים (מבשרת ציון).
רבי משה באסולה, תפארת ירושלים.
 פיוט על טבריה לרבי דוד בן אהרן ן' חסין.
 אלה המסעות לר' יעקב שליח רבינו יחיאל מפריז, גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש (שבחי ירושלים; זכרון בירושלים), ר' חיים ויטאל, משה חיים קאפסוטו, ידי משה, מסעי הירח, לונץ, מסע מירון, מסעות משה.
 יחוס הצדיקים.
 
"ונפטר נתן, ועמד אחריו רב הונא בנו, ורב ושמואל חכמים שלו. ונפטר רב הונא בזמן רבי, ונקבר בארץ ישראל אצל ר' חייא רבה". [סדר עולם זוטא]
"אבעית רב חגא – העמיד ארון רב הונא ויצא בפחד ומורא ועד היום הוא עומד" [שלמה בן היתום, בן דורם של תלמידי רש"י, מו"ק כה, א]
"ואצל חמי טבריא ר' מאיר. ועל הדרך מחמי טבריא לכפר ר' ירמיה, ואומרים שהוא קבור מעומד, ורב הונא ראש גולה ור' יוסי". [איגרת יחוס האבות מאלמוני]
"וביומי דרבי הוה רב הונא ריש גלותא בבבל… ומת בחיי רבי בבבל, ונקבר בארץ ישראל". [סדר הדורות]
 
גדולים צדיקים במיתתם
ניסים ונפלאות על קברי הצדיקים
לאחר פטירתו הביאו את ארונו לארץ ישראל, ורצו להטמינו ביחד עם רבי חייא במערה. דנו החכמים ביניהם מי יכניס את רב הונא למערת רבי חייא. אמר רב חגא כי הוא יכניסו. כאשר הכניס את רב הונא למערה, ראה את יהודה שוכב לימין אביו, רבי חייא, ואת חזקיה [בנו השני] לשמאלו. אמר יהודה לחזקיה: קום ממקומך שאין זה דרך ארץ שיעמוד רב הונא. כאשר קם, עמד עמוד אש. ראה רב חגא ונבהל, והעמיד את ארונו של רב הונא לפניו למען לא ישרף באש. [מועד קטן כה, א, ובירושלמי הוא בשינוי מעט]
 

מיקום וזיהוי הקבר
נקבר עם רבי חייא כנזכר בגמרא.

 


[1] לראשונה בדברי רב שרירא גאון ולאחר מכן בדברי ראשונים ואחרונים. ראה בסדר הדורות שנתקשה שבירושלמי כלאים [ט, ג] אמרו שר' חייא אמר לרבי יהודה הנשיא על ארונו של רב הונא שבא, א"כ רב הונא נפטר קודם לר' חייא, ובגמרא במועד קטן מסופר כי העלו את רב הונא למערת רבי חייא, ע"ש שכתב ששני רב הונא היו. אך אין זה מיישב את לשונו של ר' חיים ויטאל [לעיל ובהקדמה ל"ו [מא, א] ובספר החזיונות] שרב הונא הנקבר כאן עם ר' חייא הוא ריש גלותא שהיה בזמן רבי יהודה הנשיא, והוא הנזכר בגמרא שהעלו אותו למערת ר' חייא, שזו סתירה. וראה תוס' מועד קטן [כה, א ד"ה ורבי], ובהמשך דברי הירושלמי הנ"ל שר' חייא אמר לרבי יהודה הנשיא בציפורי [חודש קודם שנתרפא] דארונו של רב הונא בחוץ, א" כ רב הונא ריש גלותא הועלה לציפורי. וברש"י במו"ק שם ציין על רב הונא לפרק דייני גזירות והוא הרי רב הונא בבלאה, ושם בע"ב ציין שהוא היה ראש גולה, וכבר העיר גם ע"ז בסדר הדורות. ובמראה הפנים ויפה מראה בירושלמי שם ניסה ליישב ע"ש, וכן בקובץ שיטות קמאי במועד קטן שם בשם ספר יחוסי תנאים ואמוראים. עוד ראה בזה מש"כ הרי"ח טוב בספרו בן יהוידע במו"ק שם ובחידושיו לב"מ [פה, ב].
[2] אך נמנעו מכך מסיבות הלכתיות. [יש שציינו כי הנאמר כאן בגמרא הוא על רב הונא בבלאה ולא על רב הונא ריש גלותא, וראה בהערה הקודמת].

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע