Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יורצאיטים שחלים היום: ו׳ תמוז תשפ״ד

רבי ישראל יעקב בהר"ש אלגזי -קהלת יעקב

ו'
תמוז
ה-תקט"ז

רבי משה ב"ר יעקב שמשון -מקוסוב

ו'
תמוז
ה-תרפ"ו

רבי אהרן ב"ר נתן לוין

ו'
תמוז
ה-ת"ש

רבי יצחק חיים קרסניצקי

ו'
תמוז
ה-תשנ"ו

יורצאיטים שחלים השבוע: א׳ תמוז - ז׳ תמוז תשפ״ד

רבי שלמה ב"ר יוסף גאנצפריד -מאונגוור

א'
תמוז
ה-תרמ"ו

יוסף הצדיק בן יעקב אבינו

א'
תמוז
ב-ש"ט

רבי ישראל יעקב בהר"ש אלגזי -קהלת יעקב

ו'
תמוז
ה-תקט"ז

רבי יהושע העשיל מקמרנא -תלמיד החוזה

ד'
תמוז
ה-ת

רבי משה ב"ר יעקב שמשון -מקוסוב

ו'
תמוז
ה-תרפ"ו

רבי אהרן ב"ר נתן לוין

ו'
תמוז
ה-ת"ש

רבי יצחק חיים קרסניצקי

ו'
תמוז
ה-תשנ"ו

רבי ברוך ב"ר יהושע יחזקאל- מליפניק

ז'
תמוז
ה-תקפ"ח

רבי פנחס ב"ר צבי הירש הורביץ -בעל הפלאה

ד'
תמוז
ה-תקס"ה

רבי חיים משה מנדל ב"ר מאיר יוסף – מבני ברק

ד'
תמוז
ה-תשנ"ו

רבי ישראל ב"ר מאיר הלוי מסטשוב -מאפטא

ה'
תמוז
ה-תר"ה

רבי בצלאל יהושע ב"ר יחיאל מיכל -מגלינא

ה'
תמוז
ה-תר"ע

רבי עזריאל מאיר ב"ר אברהם אייגר -מלובלין

ה'
תמוז
ה-תש"א

רבי חיים אלעזר וואקס מקאליש ב"ר אברהם יהודה

א'
תמוז
ה-תרמ"ט

רבי משה צבי ב"ר בנימין זאב פוקס – יד הרמה

א'
תמוז
ה-תרע"א

רבי מרדכי זאב ב"ר יצחק אהרן אינטנגא – מפרשי הים

ב'
תמוז
ה-תרכ"ג

רבי אברהם יצחק מטלז ב"ר יוסף לייב בלאך הי"ד

ב'
תמוז
ה-תש"א

רבי זלמן דיין ואשתו מרים הי"ד

ג'
תמוז
ה-מ"ט

רבי יוסף חיים שניאור ב"ר אהרן קוטלר – מליקווד

ג'
תמוז
ה-תשמ"ב

רבי מנחם מנדל ב"ר לוי יצחק שניאורסון – מליובאוויטש

ג'
תמוז
ה-תשנ"ד

רבי יעקב ב"ר מאיר רבנו תם -מרומרוג

ד'
תמוז
ד-תתקל"א

רבי שלמה הלברשטם מבאבוב

א'
תמוז
ה-תרס"ה

רבי שלמה הלברשטאם

א'
תמוז
התרס'ה

רבי שמחה בונם אלתר הלב שמחה מגור

ז'
תמוז
ה'תשנ"ב

רבי נחמן מהורדנקא זיע"א

ב'
תמוז
ה-תקכ"ה

קדושי אומן

ה'
תמוז
ה-תקכ"ח

רבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין – בעל המאור ושמש

א'
תמוז
ה'תקפ"ג

רבי אברהם טווערסקי המגיד מטריסק

ב'
תמוז
ה'תרמ"ט

יורצאיטים שחלים החודש: תמוז תשפ״ד

רבי יוסף מבארשא

ט'
תמוז
ה-תר"פ

רבי יהושע טרונק

כ"ז
תמוז
ה-תרנ"ג

רבי יעקב שאול ב"ר אלעזר ירוחם אלישר -מירושלים

כ"ז
תמוז
ה-תרס"ו

רבי שמואל רוזובסקי

כ"ז
תמוז
ה-תשל"ט

רבי אלעזר ב"ר אלימלך מליזנסק

כ"ח
תמוז
ה-תקס"ו

רבי משה טייטלבוים בעל הישמח משה מאיהל

כ"ח
תמוז
ה'תר"א

רבי שלמה ב"ר יוסף גאנצפריד -מאונגוור

א'
תמוז
ה-תרמ"ו

רבי נחמן כהנא -מספינקא

כ"ח
תמוז
ה-תרס"ד

רבי שלמה ב"ר יצחק -רש"י

כ"ט
תמוז
ד-תתס"ה

רבי משה ב"ר גרשון -מזאלושין

כ"ט
תמוז
ה-תקצ"א

רבי אריה לייב ב"ר אברהם יוסף ברוידא -מלבוב

כ"ו
תמוז
ה-תרפ"ח

רבי סיני ב"ר ברוך הלברשטאם -מגורליץ

כ"ו
תמוז
ה-תש"א

יוסף הצדיק בן יעקב אבינו

א'
תמוז
ב-ש"ט

רבי יצחק ב"ר יוסף משה חריף -מסאמבור

כ"ז
תמוז
ה-תקע"ג

רבי נחום טרביטש

כ"ז
תמוז
ה-תר"ז

רבי יחזקאל ב"ר אברהם קצנלבוגן

כ"ג
תמוז
ה-תק"ט

רבי יצחק ב"ר אריה גרודזנסקי -מווילנא

כ"ד
תמוז
ה-תרכ"ו

רבי שמואל יצחק ב"ר יחיאל מיכל לנדא -מסוכטשוב

כ"ד
תמוז
ה-תרע"ה

רבי שאול משה זילברמן

כ"ד
תמוז
ה-תרצ"ט

רבי מאיר הלוי מאפטא

כ"ה
תמוז
ה-תקצ"א

רבי יצחק יואל רבינוביץ מקונטיקוזיבא

כ"ד
תמוז
ה'תרמ"ה

רבי ישעיה ב"ר דוד לייב זלברשטין -מוויצן

כ"ה
תמוז
ה-ת"ץ

רבי אהרן ברכיה ב"ר משה -ממודינה

כ"ו
תמוז
ה-שצ"ט

רבי יחיאל מיכל -מפרושניץ ב"ר זאב וואלף -מסטריקוב

כ"ו
תמוז
ה-תרל"ח

רבי אריה לייב גינצבורג זיע"א – בעל השאגת אריה

כ"ה
תמוז
ה-תקמ"ה

רבי אברהם חיים נאה

כ'
תמוז
ה-תשי"ד

רבי אליהו בעל שם ב"ר משה לואנץ

כ"א
תמוז
ה-שצ"ו

רבי שלמה ב"ר משה -מחלמא

כ"א
תמוז
ה-תקמ"א

רבי שלמה ב"ר יוסף פאליטשק

כ"א
תמוז
ה-תרפ"ח

רבי שלמה ב"ר נחום -מקארלין

כ"ב
תמוז
ה-תקנ"ב

רבי ישראל יוסף ב"ר אליעזר דוד -מראדושיץ

כ"ב
תמוז
א-תרצ"ז

רבי אברהם ב"ר יצחק גרודזינסק -מסלבודקא

כ"ב
תמוז
ה-תש"א

רבי משה קורדובירו זי"ע – הרמ"ק

כ"ג
תמוז
ה-ש"ל

רבי יהושע ב"ר יוסף -מטומשוב

י"ח
תמוז
ה-תרס"ז

רבי אהרן שמואל ב"ר ישראל -מקרקא

י"ט
תמוז
ה-תל"ח

רבי מאיר ב"ר יוסף תאומים

י"ט
תמוז
ה-ת

רבי אליעזר יהודה ב"ר נתן צבי פינקל -ממיר

י"ט
תמוז
ה-תשכ"ה

רבי נתן נטע ב"ר משה הנובר

כ'
תמוז
ה-תמ"ג

רבי ישראל ב"ר רזיאל מריקל

כ'
תמוז
ה-תקפ"ג

רבי אברהם מתתיהו ב"ר מנחם נחום -משטפינשט

כ'
תמוז
ה-תרצ"ג

רבי אהרן באקשט -משאוול

ט"ז
תמוז
ה-תש"א

רבי מטוליטולה ב"ר אשר הרא"ש

י"ז
תמוז
ה-ק"ט

רבי יעקב משה ב"ר אליעזר צבי -מקאמרנא

ט"ו
תמוז
ה-ת

רבי יהודה ב"ר משה הלוי עדעל

י"ח
תמוז
ה-תקמ"ח

רבי משה דוד ב"ר אשר אשכנזי -מטולטשבה

י"ח
תמוז
ה-תרט"ז

רבי יעקב אריה ב"ר שלמה -מרדזימין

י"ח
תמוז
ה-תרל"ז

רבי חיים צבי מאנהיימר מאונגוואר

י"ז
תמוז
ה'תרמ"ו

רבי שמואל שאטין כץ -מפרנקפורט "מהרשש"ך

י"ח
תמוז
ה-תע"ט

רבי דוד הלפרין זיע"א

ט"ז
תמוז
ה'תקכ"ה

רבי אלעזר מריישא ב"ר אלימלך מרודניק

ט"ו
תמוז
ה-תר"ע

רבי דוד משה ב"ר אליעזר זאב – מקרטשניף

ט"ז
תמוז
ה-תשכ"ט

חור בנה של מרים אחות משה ואהרן

ט"ז
תמוז
ב-תמ"ח

רבי אברהם ב"ר יהודה לייב

ט"ז
תמוז
ה-תר"ח

רבי שמעיה ב"ר אברהם מנחם שטיינברג -מפמישלן

ט"ז
תמוז
ה-תש"א

רבי מרדכי ב"ר יחיאל מיכל -מקראמניץ

י"א
תמוז
ה-ת

רבי אברהם ב"ר יוסף דמשק -מקרקא

י"א
תמוז
ה-תר"ז

רבי אהרן משה ב"ר יעקב טויביש

י"א
תמוז
ה-תרי"ב

רבנו יעקב – בעל הטורים

י"ב
תמוז
ה'ק"ח

רבי חיים ב"ר שמחה כהן רפפורט

י"ג
תמוז
ה-תקל"א

רבי מרדכי -מקרמניץ ב"ר יחיאל מיכל מזלטשוב

י"ג
תמוז
ה-תקע"ז

רבי יעקב יצחק ב"ר יהודה לייב רודרמן -מבולטימור

י"ד
תמוז
ה-תשמ"ז

רבי אלחנן וסרמן -מברנוביץ

י"א
תמוז
ה-תש"א

רבי יוסף מטראני זיע"א

י"ד
תמוז
ה-שצ"ט

רבי חיים בן עטר – האור החיים זיע"א

ט"ו
תמוז
ה'תק"ג

רבי יעקב ב"ר אליעזר טמר'לש

ט'
תמוז
ה-תל"ח

רבי יקותיאל יהודה ב"ר צבי -מצאנז -קלויזנבורג

ט'
תמוז
ה-תשנ"ד

רבי משה ב"ר יוסף אלטילא

י'
תמוז
ה-אלפים

רבי שלמה אהרן ב"ר יעקב וורטהיימר -מירושלים

י'
תמוז
ה-תרצ"ה

רבי צבי הירש מזידיטשוב זיע"א

י"א
תמוז
ה-תקצ"א

רבי ישראל יעקב בהר"ש אלגזי -קהלת יעקב

ו'
תמוז
ה-תקט"ז

רבי יהושע העשיל מקמרנא -תלמיד החוזה

ד'
תמוז
ה-ת

רבי משה ב"ר יעקב שמשון -מקוסוב

ו'
תמוז
ה-תרפ"ו

רבי אהרן ב"ר נתן לוין

ו'
תמוז
ה-ת"ש

רבי יצחק חיים קרסניצקי

ו'
תמוז
ה-תשנ"ו

רבי ברוך ב"ר יהושע יחזקאל- מליפניק

ז'
תמוז
ה-תקפ"ח

רבי שאול ב"ר אריה לייב -מאמשטרדם

ח'
תמוז
ה-תק"ן

רבי שמעון שלמה ב"ר משה צבי -מסאוורן

ח'
תמוז
ה-תר"ח

רבי מאיר הורוויץ

ח'
תמוז
ה-תרל"ז

רבי מרדכי מקוזמיר זיע"א

ח'
תמוז
ה-תרע"ח

רבי פנחס ב"ר צבי הירש הורביץ -בעל הפלאה

ד'
תמוז
ה-תקס"ה

רבי חיים משה מנדל ב"ר מאיר יוסף – מבני ברק

ד'
תמוז
ה-תשנ"ו

רבי ישראל ב"ר מאיר הלוי מסטשוב -מאפטא

ה'
תמוז
ה-תר"ה

רבי בצלאל יהושע ב"ר יחיאל מיכל -מגלינא

ה'
תמוז
ה-תר"ע

רבי עזריאל מאיר ב"ר אברהם אייגר -מלובלין

ה'
תמוז
ה-תש"א

רבי עזריאל מאיר ב"ר אברהם אייגר -מלובלין

י'
תמוז
ה-תש"א

רבי משה צבי ב"ר בנימין זאב פוקס – יד הרמה

א'
תמוז
ה-תרע"א

רבי מרדכי זאב ב"ר יצחק אהרן אינטנגא – מפרשי הים

ב'
תמוז
ה-תרכ"ג

רבי אברהם יצחק מטלז ב"ר יוסף לייב בלאך הי"ד

ב'
תמוז
ה-תש"א

רבי זלמן דיין ואשתו מרים הי"ד

ג'
תמוז
ה-מ"ט

רבי יוסף חיים שניאור ב"ר אהרן קוטלר – מליקווד

ג'
תמוז
ה-תשמ"ב

רבי חיים אלעזר וואקס מקאליש ב"ר אברהם יהודה

א'
תמוז
ה-תרמ"ט

רבי מנחם מנדל ב"ר לוי יצחק שניאורסון – מליובאוויטש

ג'
תמוז
ה-תשנ"ד

רבי יעקב ב"ר מאיר רבנו תם -מרומרוג

ד'
תמוז
ד-תתקל"א

רבי שלמה הלברשטם מבאבוב

א'
תמוז
ה-תרס"ה

המהרש"ק רבי אהרון שמואל קיידנוב

י"ט
תמוז
התל'ו

רבי אורי פייבל מדובינקה

כ"ב
תמוז
התקס'ו

רבי שלמה הלברשטאם

א'
תמוז
התרס'ה

רבי מרדכי מסקווירא

כ"ז
תמוז
תשס"ז

רבי שמחה בונם אלתר הלב שמחה מגור

ז'
תמוז
ה'תשנ"ב

רבי נחמן מהורדנקא זיע"א

ב'
תמוז
ה-תקכ"ה

רבי דוד מורגנשטרן מקוצק זיע"א

כ"ב
תמוז
ה'תרל"ג

קדושי אומן

ה'
תמוז
ה-תקכ"ח

רבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין – בעל המאור ושמש

א'
תמוז
ה'תקפ"ג

רבי אברהם טווערסקי המגיד מטריסק

ב'
תמוז
ה'תרמ"ט

רבי אליהו יוסף ריבלין מדריבין

י"ב
תמוז
ה' תרכ"ה

רבי שלמה גאנצפריד זיע"א

כ"ח
תמוז
ה'תרמ"ו

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע