Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

חדשות

אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' משתתפת באבלו הכבד של יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א עם פטירת אמו ע"ה

אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' משתתפת באבלו הכבד של יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א עם פטירת אמו ע"ה

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' ערך סיור מעקב מיוחד אחרי התקדמות הבנייה והפעילות במקומות הקדושים באוקראינה

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' ערך סיור מעקב מיוחד אחרי התקדמות הבנייה והפעילות במקומות הקדושים באוקראינה

חודש ושופץ ציונו של הגאון האלוקי החסיד ר' אברהם בר' נחמן זצ"ל מחבר הספרים 'ביאור הליקוטים' ו'כוכבי אור'

הוקמה מצבה לזכרו של הרה"ק רבי ראובן יוסף מהייסין זי"ע

הוקמה מצבה לזכרו של הרה"ק רבי ראובן יוסף מהייסין זי"ע

הושלמה בניית האוהל החדש על ציון קדשו של הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע מפולנאה

הושלמה בניית האוהל החדש על ציון קדשו של הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע מפולנאה

שופצו מחדש אוהלו וקברו של המגיד הק' מטרוביץ זי"ע

תנופת עשיה באגודת 'אהלי צדיקים':

תנופת עשיה באגודת 'אהלי צדיקים':

קורילובצי: חיפשו את קבר האחים, מצאו את קברי נכדי ה"אוהב ישראל"

קורילובצי: חיפשו את קבר האחים, מצאו את קברי נכדי ה"אוהב ישראל"

לוצק: לאחר מאמצים מרובים, בתי העלמין חזרו לקדושתם

לוצק: לאחר מאמצים מרובים, בתי העלמין חזרו לקדושתם

מלטה: נחשף מקום קברו של איש האלוקים רבי אברהם אבועלאפיה

מלטה: נחשף מקום קברו של איש האלוקים רבי אברהם אבועלאפיה

תנופת עשיה למען כבוד קדושי עליון ב"אהלי צדיקים"

תנופת עשיה למען כבוד קדושי עליון ב"אהלי צדיקים"

קיטוב: חו

קיטוב: חו

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: