Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שלמה פלאם מלוצק

רבי שלמה פלאם מלוצק

י'

שבט

ה'תקע"ג

י'

שבט

ה'תקע"ג

רבי שלמה פלאם מלוצק (מכונה גם רבי שלמה לוצקר, רבי שלמה סקוהלר, המגיד מסקאהל או המגיד מלוצק), נולד לאביו רבי אברהם.

חייו:
רבנו היה מגדולי תלמידיו של רבי דב בער המגיד ממעזריטש ואף היה משמש אצלו לפני ולפנים.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי יצחק אייזיק הכהן

רבנותו:
רבנו שמש כרב ואב"ד בעיר לוצק על שמה נקרא, לאחר מכן שמש כרב בעיר קוריץ ובסוף ימיו עבר לעיר סקאהל שם שימש כרב וכמגיד מישרים.

בית הדפוס:
בשנת ה'תקל"ז הקים רבנו יחד עם אב"ד קוריץ דאז ובהשראתו של רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב את בית הדפוס הראשון שהדפיס ספרי קבלה וחסידות באותם ימים.
בית הדפוס היה בניהולו של רבנו, בהתחלה שמר רבנו על דיסקרטיות וחשאיות שכן באותם ימים רבו המתנגדים על דרך החסידות. עם השנים נדד בית הדפוס בערים שונות באיזור אך נשאר תחת ניהולו של רבנו.
בשנם האחרונות הוכח מחקרית כי רבנו יחד עם חותנו רבי יצחק אייזיק הכהן היו המדפיסים הראשונים של ספרי החסידות וכתבי האריז"ל, ספרי קבלה עתיקים וחדשים, ביניהם 'ספר הקנה' 'עץ חיים' 'שערי קדושה' ועוד.
בית הדפוס של רבנו היה גם אחראי להדפסת הספר 'שבחי הריב"ש' שנודע כהיום כ'שבחי העש"ט'. כאמור שמרו רבנו וחותנו על חשאיות רבה ובשערי הספרים השתדלו לטשטש ולהסתיר כל דבר המעיד על שמותיהם מחמת המחלוקת הגדולה אשר הייתה עליהם.

גדלותו:
המגיד חיבב ביותר את רבנו ואף צווה על רבנו לעלות על כתב את דברי התורה ששמע מפיו: "ופעם א' שאל אותי אדומ"ו זלה"ה למה אין אני כותב מה שאני שומע, והשבתי לו… כי ראיתי כותבי כתבים המקצרים מאוד מכוונת אדומ"ו, ולפעמים אינם מבינים – וכותבים לפי הבנתם.
ואמר לי: 'אף על פי כן, איך שיהיה נכתב, הכל טוב – למען היות למזכרת, לעבודת הבורא ב"ה.

פטירתו:
י' בשבט ה'תקע"ג נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, חוזרת אל כור מחצבתה.

מקום קבורתו:
מנוחתו כבוד בבית הקברות היהודי בעיר סקאהל שבמחוז לבוב שבאוקראינה. העיר שוכנת על גדות נהר הבוג המערבי סמוך לגבול פולין.
עד לפני מלחמת העולם השניה שקקה העיר בחיים יהודיים, בשואה רוכזו יהודי העיר בגטו ונרצחו בבורות הריגה.
בבית הקברות היהודי בעיר נקברו צדיקים רבים,ביניהם:
ר' ישכר דב אב"ד סקאהל חמיו של השר שלום מבעלזא, ר' שלמה לוצקר, ר' שמואל רוקח ב"ר ישעיה מבעלז, ר' בעריש מזידיטשוב.
כהיום לא נותר זכר מבית העלמין היהודי ועל רוב שטחו נבנו בתים ונסללו כבישים. לאחר מחקר ארוך ומייגע הצליח הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר האגודה למצוא את מקום האהל בו היו קבורים רבי ישכר דב חותנו של השר שלום מבעלזא ורבי שלמה לוצקר.
בימים אלו ממש מנסה האגודה להשיג את האישורים הנדרשים בכדי לחדש את האהל ולהציב בה מציבה לאות ולזכרון.

מספריו:
מגיד דבריו ליעקב
, בספר זה ליקט מדברי רבו המגיד ממעזריטש.
דברת שלמה, על התורה – הספר יצא לאור בשנת ה'תר"ח, 35 שנה לאחר פטירת רבנו על ידי בנו רבי דב בעריש
תיקון המחשבה
ארץ ישראל ולשון הקודש

מילדיו:
רבי דב בעריש סגינהור מאלעסק

מתלמידיו:
השר שלום, האדמו"ר הראשון לחסידות בעלזא
רבי משה לייב מסאסוב

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע