Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שלמא שפירא ממונקאטש

רבי שלמא שפירא ממונקאטש

כ"א

סיוון

ה'תרנ"ג

כ"א

סיוון

ה'תרנ"ג

רבי שלמה שפירא ממונקאטש, נולד בשנת ה'תקצ"ב א' לחודש טבת, לאביו רבי אלעזר מלנצוט בן רבי צבי אלימלך מדינוב, ולאמו מרת טובה חוה בת רבי יהושע העשיל מדוקלא.

חייו:
נוהג היה הרב הצדיק רבי שלמה שפירא ממונקאטש בכל יום לפני תפלת השחר ליתן מטבעות הרבה לקופת רבי מאיר בעל הנס, ועם נתינת כל מטבע היה אומר בלחש – הריני נותן מטבע זו בשביל שתשוב השכינה למקומה בביאת גואל צדק במהרה בימינו. הריני נותן מטבע זו כדי שיתקדש שמו יתברך…

נישואיו:
כאשר הגיע רבנו לפרקו נשא לאשה את מרת חיה פרומה בת רבי יקותיאל שמעלקא מסאסוב.
לאחר נישואיו עבר רבנו לדור בעיר סטרוסיב שבאוקראינה שם כיהן אביו ברבנות.

רבנותו:
בשנת ה'תרי"ח התבקש רבי אלעזר אבי רבנו כי יבוא לכהן כרב בק"ק לנצוט שבפולין, בני העיר סטרוסיב אשר נשארו ללא רב לא חשבו פעמיים ובקשו מרבנו למלאות את מקום אביו ולכהן כרבה של ק"ק סטרוסיב אשר באוקראינה.
לאחר מכן כיהן כרב בעיר לנצוט שבפולין משם עבר לכהן כרבה של העיר טרנוגרד שבפולין, בשנת ה'תרמ"ב לערך התבקש רבנו על ידי בני ק"ק מונקאטש כי יבוא לכהן פאר רב בעירם (בה שימש סבו מלפנים) שם ישב עד סוף ימיו ועל שמה אף נקרא.

אדמרות"ו:
בשנת ה'תרל"ו עת נפטר רבו בעל הדברי חיים מצאנז החל רבנו בהנהגתו כאדמו"ר ואלפים שחרו לפתחו, בכך המשיך רבנו את שוששלת המשפחה, שוששלת מונקאטש -דינוב.

פטירתו:
בשנת ה'תרנ"ג כ"א לחודש סיוון נפטר רבנו ונשמתה חזרה טהורה כשהייתה לצור מחצבתה ומנחותו כבוד בעיר מונקאטש.

מילדיו:
רבי צבי הירש ממונקאטש, ממלא מקום אביו.
רבי משה יהודה לייב מסטרוסיב.

חיבוריו:
שם משלמה, בצוואתו ציווה שלא לפרסמו וזה לשונו:
"שלא להדפיס שום חבור מחבורי כי בעו"ה לא זכיתי לגמור שום חיבור שיהיה ראוי לדפוס, ועוד יש לי טעם אמת, על כן חלילה להדפיס.

תפילת השב:
תפילה שחיבר רבנו ונהגו הוא ובניו לאומרה בתפילת 'שמונה עשרה' קודם 'א-להי נצור'.
היחיד מבין חיבוריו עליו נתן רשות ואף ביקש לפרסמה.

יוצרי ובוראי אתה בראת ויצרת כל העולמים וכל אשר בהם אתה בראת נשמתי אתה יצרת אתה נפחתה בי מודה אני לפניך בבושה ובשפלות רוח ובעצבון ולב דוי שחטאתי ועויתי ופשעתי לפניך עברתי כל העבירות הן קלות הן החמורות בשוגג ובשוגג קרוב למזיד ובמזיד ממש ובפשיעות וברשעות הרבה עברתי עליהם בפועל ממש ויש אשר לא עברתי עליהם בפועל עברתי עליהם במחשבה או במשחבה ודבור וכל האמור עברתי פעמים אין מספר הרבה מאוד אשר אין לשער ואין להעלות על הדעת מעודי עד עתה על הכל אוי לי וי לי אאה עלי אוי לנפשי אוי לרוחי אוי לנשמתי אין לי שום דרך ושום סברא להצטדק לפניך אין לי העזה ואין לי פתחון פה לדבר ולב לבקש אותך מחילה אך יען אתה אין סוףברוך אתה וברוך שמך מדת חנון ומדת חסד שלך הם באין סוף על זה אני סומך לבקשך ברוח נמוכה היות הנני מתחרט ורע לי מאוד עד דכדוכו של נפש מה שעברתי העבירות והנני מקבל עלי מעתה בלב שלם בהחלט גמור ובכל נפשי ובכל מאודי שלעולם לא אעבור על רצונך בורא כל העולמים מה שציותני בתורתך הקדושה לא אעבור שום עברה ולא אבטל שום מצווה רק כל מצותיך מה שחייב אני לעשות הן במחשבה הן בדבור הן במעשה בכל יכולתי בכן רחם נא חמול נא חוס נא עלי ותכפר ותסלח ותמחול על כל חטאתי ועונותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מעודי עד עתה ולפי רוב טובך וחסדיך שאין להם שיעור ואין להם סוף לא תענישני רק תחניני חסדים מגולים בעולם הזה ובעולם הבא:

מקורות:
ארכיון אהלי צדיקים
החסידות, יצחק אלפסי
אידישע וועלט פארומס

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע