Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי צבי הירש מנדבורנא

רבי צבי הירש מנדבורנא

כ'

סיוון

ה'תקס"ב

כ'

סיוון

ה'תקס"ב

רבי צבי הירש המכונה "המגיד מנדבורנא", נולד לאביו רבי שלום זעליג בעל הדברי שלום.

חייו:
רבי צבי הירש היה תלמידם של רבי דובער ממעזריטש ורבי יחיאל מיכל מזלאטשוב.

כהונתו כמגיד:
בתחילה שמש רבנו כמגיד בעיר דולינא שבאוקראינה, לאחר מכן עבר לעיר נדבורנא על שמה נקרא.

פטירתו:
בשנת ה'תקס"ב כ' ימים לחודש סיוון נפטר רבנו הקדוש ונשמתו עלתה לשמי מרומים.

מילדיו:
רבי דוד אריה לייב, חתן רבי מאיר ב"ר לוי יצחק מברדיטשוב.
רבי משה יחיאל מיכל.
אשת רבי יצחק מראדוויל (בזיוו"ש).
אשת רבי אריה לייבוש ווינרעב
ויש אומרים שהיה לו עוד חתן בשם רבי שמואל זנוויל מקאליש.

מספריו:
צמח ה' לצבי – על התורה
צמח ה' לצבי – על הגדה של פסח
מילי דאבות – מוסר
שפתי קדושים – על התהילים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע