Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי פנחס אריה הכהן

רבי פנחס אריה הכהן

כ'

ניסן

ה'תר"נ

כ'

ניסן

ה'תר"נ

נוסח המצבה:

פ"נ
הרב הגדול חד מבני היכלא
של מרן בעל הישמח משה זצוק"ל
והיה בעל תוקע בבית מדרשו
בקי בששה סדרי משנה בעל פה
הגאון הצדיקי חסידא ופרישא כקש"ת
רבי פנחס אריה הכהן זצ"ל
(המכונה ר' פנחס סאמאטארער)
בן הר"ר יעקב הכהן ז"ל
מצאצאי רבותינו
הגה"ק בעל סמיכת חכמים
ומהר"ל מפראג זצ"ל

נפטר ביום כ' ניסן שנת תר"נ לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה'

שם אמו שרה

המצבה הראשונה נאבדה וזאת החדשה הציבו נכדיו מארה"ב בחודש אלול שנת תשנ"ט לפ"ק

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע