Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי נחמיה – מחבר התוספתא

רבי נחמיה – מחבר התוספתא

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי נחמיה
 
התנא ר' נחמיה, מחבר התוספתא [סנהדרין פו, א].
נמנה על חכמי 'דור אושא' [שיר השירים רבה ב, ג], וכן היה מן החכמים שהתכנסו בכרם ביבנה [ברכות סג, ב].
משבעת התלמידים שהעמיד רבי עקיבא לאחר מות תלמידיו [בראשית רבה סא, ג], ולדעה אחת נסמך גם הוא יחד עם חמשת החכמים שסמך ר' יהודה בן בבא לפני מותו [סנהדרין יד, א].
לדעה אחת נקרא גם נהוראי, מפני שהיה מאיר את עיני החכמים בהלכה [שבת קמז, ב].
יתכן שהתגורר בכפר פגי, ובוודאי שהורה שם [תוספתא כלאים ב, יב].
 
אמרותיו
"תני בשם ר' נחמיה: 'היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה' [משלי לא, יד] – דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר" [ירושלמי ראש השנה ג-ה].
"רבי נחמיה אומר: מנין שאדם אחד שקול כנגד כל מעשה בראשית? שנאמר [בראשית ה, א]: 'זה ספר תולדות אדם', ולהלן [בראשית ב, ד] הוא אומר: 'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם'. מה להלן בריאה ועשייה, אף כאן בריאה ועשייה. מלמד שהראהו הקב"ה כל הדורות שעתידין לצאת ממנו כאילו הם עומדין ומשחקין לפניו" [אבות דרבי נתן נוסחא א, לא].
"רבי נחמיה אומר: חביבים יסורים, שכשם שקרבנות מרצים כך יסורים מרצים" [ספרי דברים לב].
 
עובדות והנהגות
מעשה באדם מן הגליל שבא לבבל, ואמרו לו: קום דרוש לנו במעשה מרכבה. אמר להם: אדרוש לכם כפי שדרש רבי נחמיה לחבריו. יצאה צרעה מן הכותל ועקצה אותו בפדחתו ומת. אמרו: מידו היתה לו זאת, שלא היה לו לדרוש במעשה מרכבה [שבת פ, ב ורש"י שם].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו במערת שם ועבר שבצפת:
איגרת יחוס האבות מאלמוני.
 
דרכי גישה ומיקום וזיהוי הקבר
נכנסים לצפת בכניסה הישנה העליונה: מהכביש הישן 8900 (צומת עין זיתים – ראש פינה) כ-3 ק"מ מצומת עין זיתים – ימינה / כ-10 ק"מ מראש פינה – שמאלה.
נוסעים עד הכיכר שליד תחנת אגד [השני], ממשיכים בכיכר וביציאה הראשונה פונים ימינה לרח' ירושלים. לאחר כ-140 מטר מסתעף שמאלה רח' הפלמ"ח. פונים ימינה לרח' הפלמ"ח. עולים עם הכביש כ-500 מטר, בעיקול רח' הפלמ"ח שמאלה רואים משמאל את ביה"כ הסמוך למערת שם ועבר [ליד בית לבן 'מקוה תכלת'], שם קבורים שם בן נח, רבי דוסא בן הרכינס ועוד תנאים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע