Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מנחם מנדל מבאר

רבי מנחם מנדל מבאר

י"ב

סיוון

ה-תקכ"ה

י"ב

סיוון

ה-תקכ"ה

רבי מנחם מנדל מבאר, תלמיד הבעש"ט

הרה"ק מנחם מנדל מבאר
"המגיד מבאר"

היה מבני היכלה קדישא של הבעל שם טוב ולמד יחד עם רבי נחמן מהורדונקה ורבי נחמן מקוסוב

מתורתו מובא
בקונטרס "באר מנחם"

היה מראשי וחכמי הקלויז בברודי

על גדולתו

אמר הבעל שם טוב הוא גדול כמוני
והוא רחוק ממני רק כחוט השערה אולם את חוט השערה הזה לא יוכל לעבור לעולם

במכתב שנתגלה בגניזה החרסונית
כתב אליו הבעל שם טוב תוארים גבוהים עד לב השמיים

המגיד הקדוש° איש חי° רב פעלים

מנוחתו כבוד בדוביסאר / דובסרי – במולדובה

מקורות * ימי זכרון- זכרונם לברכה -חב"ד ויקיפדיה

(י.ש.א)

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע