Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי ישראל הלפרין זיע"א

רבי ישראל הלפרין זיע"א

כ"ט

טבת

ה'תצ"א

כ"ט

טבת

ה'תצ"א

ב"ר אליעזר

רבי ישראל הלפרין, נולד לאביו רבי אליעזר ליפמאן.

רבי ישראל בא בקשרי שידוכין עם בתו של הש"ך ומחמת איזה סיבה נעשה פירוד, ונשא את מרת רייצא בתו של רבי יצחק מקראקא.

רבי ישראל כיהן כאב"ד זסלב ואח"כ עבר לאוסטראה וכיהן גם בה כאב"ד ומחמת איזה סיבה חזר לכהן כאב"ד זסלב.
 

וכך כתב בספר מזכרת גדולי אוסטראה [סי' נ"ח]: הג"מ ישראל מלבד שהיה גאון וחריף היה ג"כ איש מופת, ופעם אחת ראו עין בעין כי קללתו שקלל לאיש מלשין ומסור אחד פגעה בו באותו היום, והמסור שקל למטרפסיה ונטבע באותו היום במצולות מי ההארין, בספרי ילקוט מנחם מאמר שלומת רשעים כתבתי המעשה באריכות עיי"ש עכ"ל.
 

עוד כתב שם: לפי הנראה מסדר השנים לא האריך הג"מ ישראל לשבת על כסא הרבנות פה עירנו, וחזר למקומו לעיר זסלב, שם עלתה נשמת ישראל השמימה, הסבה מדוע עזב את ערנו וחזר לזסלב נעלמה ממני, ובהיותי בעיר זסלב הלכתי לבקר שם את ביה"ק הישן מאד, והעתקתי את מצבתו ומצבת אשתו הרבנית: פה משכנות אוריאל אבי רכב ישראל, ממנו שואלים מה פעל אל, צדקת ה' עשה ומשפטו עם ישראל בהרב הג' מו' אליעזר ליפמן ז"ל נפטר יום א' ער"ח שבט תצ"א. עכ"ל.
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע