Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק מאיר מזינקוב

רבי יצחק מאיר מזינקוב

א'

אדר

ה'תרט"ו

א'

אדר

ה'תרט"ו

רבי יצחק מאיר מזינקוב, נולד בשנת ה'תקל"ו, לאביו רבי אברהם יהושע העשיל בעל האוהב ישראל מאפטא.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת מירל בת רבי חיים יעקב שטרום מדוקלא שהיה מתלמידי רבי מנחם מענדל מרימנוב.

אדמורו"תו:
עוד בחיי אביו כיהן רבנו כאב"ד אך לא כאדמו"ר, כהנותו הראשונה הייתה בעיר קולבסוב, לאחר מכן כיהן ברבנות בעוד איזה עיר אך גם אותה עזב ועבר לגור במז'יבוז' ליד אביו, בשנת ה'תקפ"ה ה' לחודש ניסן נפטר אביו ורבנו התמנה לכהן כאדמו"ר במקומו, זמן מה המשיך לכהן במז'יבוז' עצמה, מסיבה לא ברורה עבר לאחר זמן מה לעיר ז'ינקוב הסמוכה, משם יצא שמעו בכל רחבי אוקראינה.

פועלו:
אמר פעם רבנו: "העולם אומר כי יש לי לב טוב, אך אני מה אעשה עם ליבי הטוב וכי אוכל לתת אותו לעניים, הלוא ליבי לא יציל אותם מרעבונם, אלא כך אני עושה, שכתוב רחמנא ליבא בעי, לכן אני עושה עסקת חליפין עם ה' יתברך כמו שכתוב לי הכסף ולי הזהב, אני נותן לו את ליבי שברשותי והוא מספק לי את הכסף וזהב שברשותו כדי שאוכל להעניק לעניים די צורכם".
כאביו כן הוא התפרסם באהבת ישראל, ימי חייו הארוכים היו שרשרת של מעשי צדקה וחסד, וכל ימיו עסק ללמד זכות על כל יהודי ויהודי מעם ישראל.

גדולתו:
רבי ישראל פרידמן מרוז'ין אמר פעם: לו היו לי עוד שמונה צדיקים כרבי משה מקוברין ורבי יצחק מאיר מז'ינקוב, היינו יכולים להביא את המשיח.
רבי יצחק מאיר מגור בעל החידושי הרי"ם כל כך העריך את רבנו עד שהחל לומר דברי תורה בליל שבת משום שגם רבנו נהג כך.

פטירתו:
ביום א' אדר שנת ה'תרט"ו הסתלק רבנו לשמי רום בהותירו אחריו שלשלת ארוכה ומפוארת.

מילדיו:
רבי משולם זוסיא מז'ינקוב
מרת רחל אשת רבי ישראל רחל'ס בן רבי שמואל אשכנזי
אשת רבי אברהם יהושע העשיל מבאזיליאה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע