Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מכפר ספרין

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מכפר ספרין

א'

אדר

ה'תק"ס

א'

אדר

ה'תק"ס

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין, נולד בשנת ה'ת"ק, לאביו רבי צבי בן רבי אלכסנר מסטבניק ב"ר צבי חתן בעל תוספות יו"ט.

חייו:
רבנו היה ידוע בשקדנותו ויחד עם רבי אריה לייב הלר בעל הקצות החושן היה יושב והוגה בתורה, רבנו היה מחסידי רבי יעקב יצחק הורוויץ החוזה מלובלין וידיד נפשו של רבי משה מסמבור.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת הינדא בת רבי צבי.

גדלותו:
רבי צבי הירש אייכנשטיין בנו של רבנו העיד עליו כי אביו לעולם לא ישב לשולחן לאכול אלא אם כן ישב איתו איזה עני שהחיה את נפשו בסעודה.

פטירתו:
א' אדר ה'תק"ס עלתה נשמתו בסערה השמיימה ומנוחתו כבוד בעיר סטרי שבאוקראינה.

מילדיו:
רבי צבי הירש אייכנשטיין, רבה של זידיטשוב
רבי משה אייכנשטיין, רבה של סמבור
רבי ישכר בעריש אייכנשטיין, רבה של זידיטשוב
רבי אלכסנר סענדר אייכנשטיין, רבה של קאמרנא
רבי ליפא אייכנשטיין מסמבור
מרת פערל גיטל

מספריו:
עטרת צבי

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע