Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מכפר ספרין

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מכפר ספרין

א'

אדר

ה'תק"ס

א'

אדר

ה'תק"ס

רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין, נולד בשנת ה'ת"ק, לאביו רבי צבי בן רבי אלכסנר מסטבניק ב"ר צבי חתן בעל תוספות יו"ט.

חייו:
רבנו היה ידוע בשקדנותו ויחד עם רבי אריה לייב הלר בעל הקצות החושן היה יושב והוגה בתורה, רבנו היה מחסידי רבי יעקב יצחק הורוויץ החוזה מלובלין וידיד נפשו של רבי משה מסמבור.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת הינדא בת רבי צבי.

גדלותו:
רבי צבי הירש אייכנשטיין בנו של רבנו העיד עליו כי אביו לעולם לא ישב לשולחן לאכול אלא אם כן ישב איתו איזה עני שהחיה את נפשו בסעודה.

פטירתו:
א' אדר ה'תק"ס עלתה נשמתו בסערה השמיימה ומנוחתו כבוד בעיר סטרי שבאוקראינה.

מילדיו:
רבי צבי הירש אייכנשטיין, רבה של זידיטשוב
רבי משה אייכנשטיין, רבה של סמבור
רבי ישכר בעריש אייכנשטיין, רבה של זידיטשוב
רבי אלכסנר סענדר אייכנשטיין, רבה של קאמרנא
רבי ליפא אייכנשטיין מסמבור
מרת פערל גיטל

מספריו:
עטרת צבי

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: