Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי ייבא סבא התנא

רבי ייבא סבא התנא

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי ייבא סבא התנא, המכונה גם 'סבא דמשפטים' נזכר כמה פעמים בזוהר, במיוחד בפרשת משפטים ובאדרא זוטא. כמו כן נזכר "ספרא דבי רב ייבא סבא" – ספר שנכתב בבית מדרשו של רב ייבא סבא [בראשית מז, ב ועוד].

רשב"י מכנהו 'אריא עילאה גיבר תקיף דלא הוו כמה גיברין לגביה כלום' [זוהר שמות קיד, א].
 

עובדות והנהגות
"שאילו לבר נש על את קיימא דרשימו בבשריה דבר נש, ואמר: לאו איהו מהימנותא. שמע רב ייבא סבא ואסתכל ביה ואתעביד תלא דגרמי" [זוהר בראשית נט, א].
 

עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו ביער הבעש"ט[1]:
שערי ירושלים (מבשרת ציון; מסעות משה).
 
"והנה בלכתך מן קבר ר' שמעון בן מנסיא לצד צפון, נוטה קצת באלכסון למערב, עד הגיעך אל סוף קצה ההר ההוא, אשר הנחל העמוק הנזכר למעלה הוא תחתיו. והנה שם למעלה בראש ההר סלע אחד ומעט מישור אצלו, שם קבור רב ייבא סבא הנזכר בספר הזוהר פרשת משפטים. ורחוק ממנו לצד מזרח כמו מאתים אמות, שם קבור אוריה הכהן". [רבי חיים ויטאל]
 
דרכי גישה

 
מיקום וזיהוי הקבר
צפונית מערבית מר' שמעון בן מנסיא, בראש ההר שמעל נחל עמוד, ניצב הסלע היחיד התואם את תיאורו של ר"ח ויטאל.

 


[1] ראה בפרק מירון (רב אדא סבא) שיש שציינו שם את ר' ייבא סבא. אמנם מסתבר כי בלבלו והחליפו בין ר' ייבא סבא, שקבור כאן כפי שכתב רבי חיים ויטאל, לבין ר' אדא סבא שקבור במירון, או ששם הוא רב ייבא האמורא הנזכר בהערה הקודמת.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע