Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יוחנן בן נורי

רבי יוחנן בן נורי

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי יוחנן בן נורי
 
רבי יוחנן בן נורי תנא היה, חבירו של רבי עקיבא [ערכין טז, ב]. אמר הלכות בשם ר' אליעזר הגדול [קידושין לט, א].
התגורר במקום המכונה 'נגנינר' [לדרום נצרת]: "אמר רבי יוחנן, מעשה שהלך רבי יהושע בן קרחה אצל רבי יוחנן בן נורי לנגנינר" [ירושלמי כלאים ד, ב].
כמו כן, בדור יבנה התגורר בבית שערים [תוספתא תרומות ז, יד; סוכה, ב, ב], וראה בפרק ציפורי – מש"כ בבית שערים.
היה עני, והיה הולך אחר המלקטים בשדות, אבל מובא בירושלמי [פאה ח, א] כי לא היה מזדרז לילך, רק יצא עם המאחרים לצאת, כמו הזקנים, והביא פרנסתו עבור השנה כולה.
"איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים… ר' יוחנן בן נורי קופת הרוכלים" – כמו רוכל שמבקשים ממנו כל מיני דברים ונותן, כך שאלו את רבי יוחנן במקרא, בגמרא, במדרש, באגדה, והשיב [גיטין סז, א ורש"י שם].
"הרואה ר' יוחנן בן נורי בחלום יצפה ליראת חטא" [אבות דרבי נתן מ, יא].
 
אמרותיו
"ר' שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא, שאמר משום ר' יוחנן בן נורי: המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה. שכך אומנותו של יצר הרע – היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועובד עבודה זרה" [שבת קה, ב].
 
עובדות והנהגות
לאחר פטירתו של רבן גמליאל נכנס רבי יהושע להפר את דבריו. עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר: רואה אני שהגוף צריך ללכת אחר הראש, כל ימיו של רבן גמליאל קבענו הלכה כמותו, עכשיו אתה מבקש לבטל דבריו? יהושע, אין שומעין לך, שכבר נקבעה הלכה כרבן גמליאל, ולא היה אדם שערער בדבר כלום [עירובין מא, א].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו סמוך לר' מאיר:
"ומשם [מבית שאן] הלכנו לטבריא, ולפני בואנו להעיר ראינו קברו של ר' מאיר. ולפני העיר קבר ר' יוחנן בן נורי, ויש עליו בית ותחת הבית היא המערה, והוא ציוה לבנות הבית במעותיו. ולפני המערה קברו של ר' אלעזר ב"ר שמעון וקברו של רב כהנא". [מסע דפלסטינא]

מיקום וזיהוי הקבר
מקור אחד בלבד יש לקברו של רבי יוחנן בן נורי. רוב החוקרים טוענים כי טעות נפלה במקור, וכי מדובר ברבן יוחנן ב"ז, אולם נראה כי אין זו טעות. עולה הרגל מזכיר את רבי יוחנן ב"נ בצד הדרומי של העיר, ואילו רבן יוחנן ב"ז קבור מצידה הצפוני של העיר. הוא גם מזכירו ליד רבי מאיר, שקברו ללא ספק מדרום לעיר, ואכן במקום בו תיאר את קברו נמצאת המערה הנזכרת. [לפי מסע זה אף רב כהנא קבור כאן בסמוך ולא ליד רבן יוחנן ב"ז].

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע