Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יואל הלפרין מאוסטראה

רבי יואל הלפרין מאוסטראה

ד'

תשרי

ה'תע"ג

ד'

תשרי

ה'תע"ג

רבי יואל הלפרין מאוסטראה המכונה בעל שם, נולד לאביו רבי יצחק אייזיק הלפרין.

חייו:
רבנו היה דודו של רבי ישראל חריף הלפרין מזסלב.

גדלותו:
על גדלותו של רבנו אנו למדים בספר מליצי א"ש וז"ל:
"מור"ר יואל הלפרין ז"ל מאוסטראה אב"ד לבוב הנקרא רבי עואל בעל שם היה גאון הגאונים, איש אלוקים קדש קדשים, בעל מקובל גדול ונורא, שמעו
הולך מסוף העולם ועד סופה, בתחילה אב"ד לויצק, וראש וועד גאוני דד' ארצות, ואח"כ אב"ד פינסק, ובשנת תנ"ב, כאשר נתקבל הגהק"ר נפתלי הכהן בעל הסמיכת חכמים מאוסטראה לפוזן, נבחר הגהק"ר יואל לאב"ד במקומו מאוסטראה, וסמוך לפטירתו נבחר לאב"ד לבוב למאלות מקום הגאון רבי נפתלי הירץ אך נטרפה לו השעה, טרם שישב על כסא הרבנות בלבוב." עכ"ל

רבנו היה בקי גדול בצרופי שמות הקדושים, קמיעות והשבעות, היה מרפא חולים, חולי הגוף או הנפש, וגם גירש מזיקים ורוחות רעות, ועד היום מפורסמים הרבה סגולות ורפואות משמו ליודעי ח"ן.

פטירתו:
בשנת ה'תע"ג ד' לחודש תשרי נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, מנוחתו כבוד באוסטראה שבאוקראינה.

מתורתו:
מדברי תורתו ואיגרותיו נדפסו בספר "תולדות אדם" " מפעלות אלוקים" ועוד ספרים

מילדיו:
רבי מרדכי הלפרין

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע