Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי חייא מהזוהר – אידרא רבא

רבי חייא מהזוהר – אידרא רבא

א'

תשרי

א'

תשרי

היה מן החבריא קדישא של רבי שמעון בר יוחאי, מן האידרא רבא, אשר שם היה מגלה להם סודות התורה: נמנו החברים לפני ר' שמעון ונמצאו: "רבי אלעזר בריה, ור' אבא, ור' יהודה, ורב יוסי בר יעקב ור' יצחק ור' חזקיה בר רב ור' חייא" [זוהר אדרא רבא, פרשת נשא, וראה בן יהוידע ב"מ פה, ב].
 

עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו ליד צפת, בתוך נחל עמוד:
איגרת אחד התלמידים לר' אברהם ישמעאל חי סנגויניטי (תלמיד האוה"ח).
 
"בלכתך מן הכפר הנקרא דהאריא"ה התחתונה שלמערב צפת, לרדת אל הנהר אשר שם טוחנין החיטים, ותלך בדרך ההוא ותגיע עד המקום שכבר משם נראין מימי הנהר קצת. גם מן המקום ההוא מתחיל לירד מן ההר אל הנהר הנזכר, והנה שם לשמאל הדרך יש רחוב קטן בין הסלעים, ולדרום הרחוב ההוא יש סלע אחד גבוה ונראה כעין כותל אחת, שם הוא קבור ר' חייא הנזכר באדרא רבא דפרשת נשא". [רבי חיים ויטאל]

"בכפר הנקרא דהרייא תחתונה של מערב צפת, יש קבר ר' חייא ור' נחוניא בן הקנה ועוד קברי תנאים ואמוראים הנזכרים בדברי האריז"ל, ומסומנים כל אחד במצריו וסימניו". [טוב ירושלים]
 
 
מיקום וזיהוי הקבר
תיאורו של ר' חיים ויטאל מראה על דרך נוספת שהיתה יורדת מדהריאה התחתונה לנחל עמוד, אולם לא אל ראש הנחל [צומת עמוד-שכוי] אלא אל הטחנות לטחון החיטים, ובתקופה מאוחרת יותר לאריגת האריגים. בהמשך הדרך, במקום הראשון שמשם רואים את הנחל ושמשם מתחיל השיפוע התלול של הירידה, לשמאל הדרך נמצא הרחוב. אכן במפה העתיקה משנת 1883 ישנו שביל הליכה [דרך] בדיוק כתיאורו של ר' חיים ויטאל, ולאחר עמודי החשמל, משמאל לדרך ישנו כמין רחוב בין הסלעים שלדרומו סלע גדול כמין כותל, זהו הציון. [בדרך זו המשיך רח"ו אל הנחל, ובדרכו עבר אצל קברי ר' נחוניא בן הקנה ולאחריו ר' אבא, ראה לעיל בערכם].

דרכי גישה
נכנסים בכניסה הדרומית של צפת ויורדים לאזור התעשיה (מייד שמאלה). עוברים מתחת לגשר ומיד בפניה הראשונה פונים שמאלה [לכיוון היער/בריכה מחוממת של צפת]. לאחר כ-450 מטר עוברים עמוד חשמל. ממשיכים עוד כ-300 מטר ופונים בדרך עפר ימינה. נוסעים כ-150 מטר עד הצטלבות ישר ושמאלה. ממשיכים ישר עוד כ-300 מטר ופונים שמאלה לכיוון הואדי. לאחר כ-200 מטר פונים שוב שמאלה, ולאחר כ-200 מטר נוספים מימין נמצא הציון.
ישנה דרך נוספת [פחות מומלצת]: בכביש לעיל ממשיכים מעמוד החשמל עוד כ-500 מטר ומגיעים לדרך עפר החוצה את הכביש משמאל לימין [משמאל לכביש יש סימון שבילים כחול]. פונים ימינה. לאחר כ-200 מטר הצטלבות דרכי עפר. פונים שמאלה וממשיכים בסמוך לקו החשמל עוד כ-350 מטר עד לציון משמאל.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע