Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דוד הלפרין זיע"א

רבי דוד הלפרין זיע"א

ט"ז

תמוז

ה'תקכ"ה

ט"ז

תמוז

ה'תקכ"ה

ב"ר ישראל חריף

רבי דוד הלפרין, נולד לאביו רבי ישראל חריף אב"ד זסלב ואוסטראה, ולאמו הרבנית מרת רייצא בת רבי יצחק מקרקא אב"ד בראד, והיה נכדו של הרבי רבי העשיל מקרקא בעל החנוכת התורה, חתן רבי חיים ב"ר בנימין זאב מח"ס עיר בנימין ב"ר שמואל דרשן.
 

חייו:
רבי דוד ישב על התורה ועבודה, וכבר מצעירותו ניכר בו כי נועד לגדולות, ואף זכה ליישב בשלווה וניחן בעשירות מופלגת, ונתקיים בו תורה וגדולה במקום אחד.

בער"ח שבט תצ"א נסתלק אביו רבי ישראל למנוחת עולמים, ובצוואתו ביקש כי בנו רבי דוד יהיה ממשיך דרכו וז"ל:
"ראשית דבר שאלתי ובקשתי מכל אלופי ראשי מניגי ויחידי סגולה הקהילה דפה זסלב שישמש בכיתרי אחרי, שיהיה אבד"ק וראש מתיבתא דפה ק"ק זסלב אחרי, בני הרב הגדול מו"ה דוד אשר נתמנה בכתב גלוי לכל והוא ת"ל ראוי למאלות את מקומי וכו'".

ואכן רבי דוד נתקבל לאבד"ק בעירו, ובשנת תצ"ז נתקבל לאבד"ק אוסטראה, וכמנהג הימים ההם נתקבל אף כחבר בחברא קדישא, ובערך באותו הזמן נתמנה הגה"ק רבי אברהם משולם זלמן בן הגה"ק בעל חכם צבי, לרב הקלויז בק"ק אוסטראה, ובהיות רבי דוד תלמידו של הבעש"ט ורבי משולם היה מתנגד גדול, נחציה העיר ובערה אש המחלוקת, והבעש"ט ביקש ממנו שלמען השלום יחזור לעיר אבותיו זסלב, ואכן בשנת תק"ו חזר לכהן כאב"ד זסלב.
 

פטירתו:
זקן מופלג היה רבי דוד כבן מאה שנה, הכין לעצמו מקום קבורה בחלקת משפחת הלפרין בעיר זסלבליד קבר בתו מרת רייצא, אבל בכל זאת השתוקק להיות ספון בבית החיים באוסטראה, ונתגלגל הדבר שבשנת תקכ"ה הגיע לעיר אוסטראה ונסתלק שם בערב ש"ק ט"ז תמוז ונקבר במעלה הקברים אשר למשפחת הלפרין אצל הגאון רבי יואל הלפרין ובנו רבי מרדכי.

נוסח המצבה:
פ"נ ה"ה הרב המאור הגאון מוהר"ר דוד בהרב המאור הגאון מו"ה ישראל ז"ל שהיה אב"ד ור"מ דק"ק זסלב ואב"ד דפה נפטר בערב שבת קודש ט"ז תמוז שנת תקכ"ה לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
 

מספריו:
דרכי ציון

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע