Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מרים הנביאה

מרים הנביאה

י'

ניסן

ב-תפ"ח

י'

ניסן

ב-תפ"ח

מרים הנביאה בת עמרם ויוכבד, אחות משה ואהרן. "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחותם" [במדבר, כו, נט].

אחת משבע נביאות שקמו בישראל. "שבע נביאות… שרה מרים דבורה חנה אביגיל חולדה ואסתר" [מגילה, יד.].

מרים מנויה עם הפרנסים של ישראל. "שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן, משה ואהרן ומרים" [תענית ט.]

מרים היא "פועה" המילדת העברית שלא שמעה לגזרת פרעה. "פועה זו מרים" [סוטה יא:].

כשלקתה בצרעת, המתין העם שבעה ימים עד שנתרפאה. "ותסגר מרים… שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים" [במדבר יב, טו].

"באר בזכות מרים" [תענית, ט.].

נפטרה בקדש ונטמנה שם. "ויבואו בני ישראל… מדבר צין… וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותקבר שם" [במדבר כ, א].

"בעשרה בו [בניסן] מתה מרים ונסתלק הבאר"[שו"ע, אוה"ח, תקפ, א].

*

אמנם לפי הכתוב בתורה נטמנה מרים בקדש, אך משום מה ישנן גירסאות המעידות על מקום מנוחתה בעיר האמהות סמוך לטבריה.

"מטבריא חזרנו דרך ארבל. ועל הדרך כמו מיל מטבריא, מערה. ושם יוכבד אם משה רבינו ומרים אחותו, וציפורה אשת משה" [תלמיד הרמב"ן, ס"ו – ע"ב].

"טבריא… ולצד אחד מן העיר בית קברות גדול עד מאד, ושם נקברין כ"ד אלף תלמידי ר' עקיבא… סמוך לשם כמו מיל, מערת יוכבד אם משה רבינו ע"ה ומרים בתה" [ר' יעקב שליח ר"י מפאריס, ק'].

"קרוב לטבריא מרים הנביאה בשדה, ויוכבד בכרם" [קבלת צדיקי א"י, ה"א, ר"ג].

"ראס בן עמים [סמוך לטבריא, כחצי פרסה] שם קבורת יוכבד אם משה רבינו ע"ה, וצפורה אשתו, ומרים הנביאה אחותו, ואלישבע בת עמינדב, וצדיקים אחרים" [יחוס הצדיקים, שכ"א].

"האמהות, סמוך לטבריה כחצי פרסה. שם קבורת יוכבד אם משה רבינו עליו השלום, וצפורה אשת משה ואלישבע בת עמינדב ומרים הנביאה, וקורין להן האמהות" [איגרת יחוס הצדיקים, תל"ו. איגרת הקודש, תק"ט].

"האמהות קבורות מהלך שעה אחת בלבד מטבריא. שם קבורה יוכבד אם משה רבינו ע"ה, וצפורה אשת משה רבינו ע"ה, ואלישבע בת עמינדב, ומרים הנביאה" [ר' משה ירושלמי, תקכ"ט].

"טבריא… הלכנו להתפלל על קבר האמהות, שקבלה בידם כי שם קבורת בלהה וזלפה, יוכבד, מרים" [ר' רחמים אופלטקה, תרל"ו].

"מרים קבורה בטיבריה בשדה" [קברי אבות, תרפ"א].

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע