Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אנטיגנוס איש סוכו

אנטיגנוס איש סוכו

א'

תשרי

א'

תשרי

אנטיגנוס איש סוכו
 
אנטיגנוס איש סוכו[1] מחכמי המשנה היה, תלמידו של שמעון הצדיק.
יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, הזוג הראשון בסדרת הזוגות, היו תלמידיו.
צדוק ובייתוס תלמידיו יצאו לתרבות רעה [אבות דר"נ פרק ה].
 
אמרותיו
"אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר: אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ויהי מורא שמים עליכם" [אבות א, ג][2].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בצפת, בתוך העיר:
"למזרח צפת תוב"ב, בלכתך מצפת אל כפר איבנית יש שם שני הרים גדולים מאד, ונקראת הדרך שביניהם בין ג'יבליי"ן… גם בלכתך מצפת מדרך בין ג'יבליי"ן הנ"ל, באותו ההר אשר [לצד] ימינך, שהוא למעלה מחר"ת אל לקרא"ת [= הרובע הכורדי] של הישמעאלים, תעלה משם ותלך כל ראש ההר ההוא מצפונו לדרומו, ושם כמו חפירה תחת הסלע לצד ימינך ושם קבור אנטיגנוס איש סוכו. ותלך מעט יותר לצד דרום, ושם חפירה גם כן תחת הסלע לצד ימינך, ושם קבור נתן דצוציתא". [ר' חיים ויטאל]
"בין טשעבלען, בין שני הרים… וקרוב לו [לבניהו בן יהוידע] קבר אנטיגנוס איש סוכו וקרוב לו קבר נתן צוציתא". [מסעות משה]
 
דרכי גישה
רח' כ"ב ילדי מעלות. אחרי כ-360 מטר עולים שמאלה, ומיד שוב שמאלה בסיבוב 180 מעלות בעלייה חדה לכיוון בית פרטי,(סמוך לגבעת שושנה) ממנו עולים ברגל בשביל, ימינה לקברו של נתן דצוציתא ושמאלה לציון אנטיגנוס איש סוכו.
 
מיקום וזיהוי הקבר
רבי חיים ויטאל, העדות הראשונה לקבר זה, מתאר את מקום הקבר בדרך הליכה מבין ג'יבלין, זו הדרך העולה מצפת לאבנית. מימין הדרך [מזרח] הוא הר כנען. הליכה על ראש ההר לכיוון צפת, תוביל אל מעלה ההר שמעל הרובע הכורדי של צפת [באזור חב"ד, מעל שוק רמלה לוד-בעבר רובע הכורדים], שם נמצאות שתי החפירות כפי התיאור המדוייק של ר"ח ויטאל.

 


[1] ש

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע