Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פולין: שיפוץ מצבת הרה"ק רבי יוסף ברוך מניישטאט זי"ע ובניו הקדושים

בן הרה"ק ה'מאור ושמש' זי"ע מקראקא הידוע בכינויו בעולם החסידות: "דער גוטער איד" | לפני שנים רבות התגלתה מצבתו על ידי צאצאיו ואגודת 'אהלי צדיקים' העמידה מצבה על היסודות שנמצאו | בתקופה האחרונה הונחו לוחות שיש חדשות על המצבות ובקרוב יוקם אוהל חדש בע"ה מעל קברי הצדיקים בניישטאט

כותב: יוסף מאיר האס

במלאות 155 שנה להסתלקותו, י' אדר ראשון תרכ"ז-תשפ"ב

הרב ישראל מאיר גבאי בחלקת קברי הצדיקים בניישטאט
הרב ישראל מאיר גבאי בחלקת קברי הצדיקים בניישטאט

שמו הטוב של הרה"ק רבי יוסף ברוך מניישטאט זי"ע 'דער גוטער איד', נודע בשערים בעולם התורה והחסידות, כבנו של הרה"ק ה'מאור ושמש' זי"ע מקראקא וכמנהיג עדת חסידים גדולה בעיירה ניישטאט בפולין. באותם ימים התפרסם כבעל מופת מיחידי הדור ועצתו היתה כאשר ישאל בדבר האלוקים ומיד נענה. בני עלייה רבים וכל מבקשי ד' דבקו בו להשכיל מאורחותיו בתורה ובעבודה, ואז עמדו הכל על גודל קדושתו ורוממות צדקותו.

פועל ישועות בקרב הארץ היה משך שנות הנהגתו הרוממה, ושגורים היה על לשון קדשו המילים: "רבונו של עולם! אם חס ושלום לא תיתן לי משאלות תפילותיי עבור הבאים לדרוש את תפילתי ועצתי ולקבל את ברכותיי, לא אוכל להיות מנהיג מבני ישראל עוד, והרי אעשה כטוב בעיניך שאניח את משמרתי", כמובא בס' 'תפארת בנים' (ח"א עמ' שצה) להרה"ק ה'דרכי תשובה' זי"ע ממונקאטש.

במהלך שנות מלחמת העולם השנייה, עת היתה פולין נתונה למשיסה ובוזזים שפלים חיללו את כל המקומות הקדושים בעיירות הוותיקות שהיו מלאות בחכמים וסופרים לתפארה, נחרב בית הקברות היהודי בעיירה ניישטאט ובתוכם גם קברי הצדיקים של משפחת הרה"ק רבי יוסף ברוך מניישטאט זי"ע 'דער גוטער איד', שהיה טמון במקום עם בנו ונכדו, זצוק"ל. משך שנים רבות לא היה ידוע מקום קבורתם, על אף החיפושים הרבים שנעשו על ידי הצאצאים שהקדישו דמים תרתי משמע לחיפוש ואיתור המקום.

לפני כעשרים שנה הצליחו הצאצאים לגלות את יסודות האוהל הישן שהיה בשדה בית הקברות החרוש בניישטאט, ובסיועו של יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, הקימו מצבות עשויות בטון על מקומות הקבורה על פי הסימונים שהיו בתוך האוהל הישן שנחרב בצוק העתים. במקום הונחו שלש מצבות, במרכז הונחה מצבתו של הרה"ק ה'גוטער איד' זי"ע נלב"ע י' אדר ראשון תרע"ז, מימין מצבת נכדו הרה"ק רבי חיים מאיר בן בנו רבי קלונימוס קלמן זי"ע נלב"ע ז' טבת תרע"ד, ומשמאל מצבת בנו הרה"ק רבי קלונימוס קלמן זי"ע נלב"ע ט' טבת תרפ"ג.

בשבועות האחרונים ביקר הרב ישראל מאיר גבאי בניישטאט שבפולין ונוכח לראות כי אותיות הכיתובים על גבי המצבות הקדושות נמחקו מלוח הפלסטיק שהוצב במקום לפני שנים רבות, ועתה הובאו במיוחד מאוקראינה לוחות שיש גדולות וחדשות עם כיתוב חזק ומאיר עיניים, שם הונחו על גבי המצבות של צדיקי בית ניישטאט ובכך יישמר כבודם ויונצח זכרם של הצדיקים הקדושים כראוי וכנכון. בתקוותו של הרב ישראל מאיר גבאי להמשיך לשפץ את המקום כולו ואף להעמיד בעתיד אוהל חדש מעל המצבות, אך לכך נזקקים לדמים מרובים והציפייה היא מצאצאי צדיקי שלשלת זו שיבואו ויטו שכם לסייע לדבר מצווה רבה וחשובה זו.

חלקת קברי רבנו ובניו הקדושים במרכז בית הקברות היהודי בניישטאט שנחרב לגמרי בשואה
חלקת קברי רבנו ובניו הקדושים במרכז בית הקברות היהודי בניישטאט שנחרב לגמרי בשואה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע