Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מז'בוז': ביקורת כשרות

צוות כשרות מטעם רבני "אהלי צדיקים" ובפיקוח המשגיח הרב יעקב ג'אן יצאו למז'בוז' באמצע החודש, לביקורת על מטבחי הכנסת אורחים במז'בוז'. הכלים הוגעלו כולם הגעלה לחומרה, המטבחים נוקו ונבדקו ונקבעו כללים מחייבים לשימוש במטבחים.

צוות כשרות מטעם רבני "אהלי צדיקים" ובפיקוח המשגיח הרב יעקב ג'אן יצאו למז'בוז' באמצע החודש, לביקורת על מטבחי הכנסת אורחים במז'בוז'. הכלים הוגעלו כולם הגעלה לחומרה (יבואר, כי ההגעלה נעשתה לחומרה בלבד, ולא שח"ו היו בעיות בכלים), המטבחים נוקו ונבדקו ונקבעו כללים מחייבים לשימוש במטבחים.


לאור הנסיון, הודיעו הרבנים כי הודעה על רשימת הכללים תתלה במקום בולט, בשמם, ורק עמידה בכללים אלה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע