Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מאות במז'בוז' בכ"א אדר

אלפים עלו לציונו של הרבי רבי אלימלך מליז'נסק ביום ההילולא שלו, כ"א אדר, בליז'נסק שבפולין. מאות מהם ניצלו את נסיעתם על מנת לעלות גם למז'בוז', ונהנו מהכנסת האורחים של האגודה.

אלפים עלו לציונו של הרבי רבי אלימלך מליז'נסק ביום ההילולא שלו, כ"א אדר, בליז'נסק שבפולין.


 


מאות מהם ניצלו את נסיעתם על מנת לעלות גם לציונם של הבעל שם טוב, רבי ברוך ממז'בוז', ויתר ענקי החסידות הטמונים במז'בוז', ונהנו מהכנסת האורחים של האגודה.


 


במהלך חודש אדר שהו במז'בוז' מאות אנשים בכמה קבוצות נוספות, ביניהם האדמו"ר מקאסוב, האדמו"ר מאנטוניא, הרב שלזינגר רבה של ז'נבה ומחשובי רבני מרכז רבני אירופה, שנועד שם לשיחה ארוכה עם יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי על מצב בתי הקברות באירופה.


 


כמנהגם מדי שנה, עשו והרה"צ ר' מרדכי שטיינר (בשבת שקלים) והרה"צ ר' יצחק מאיר מורגנשטרן (בשבת זכור) שבת התעלות במז'בוז' עם תלמידיהם.


 


בימים אלה מתקיימת גם "סדנת העצמה רוחנית" על ידי ארגון "רוח אחרת", המתקיימת מספר פעמים בשנה, ובה שוהים משתתפי הסדנה מספר ימים במז'בוז'. את הסדנה מנחים הרב ארז דורון, הרב מיכי יוספי והרב רפאל כץ.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע