Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מאות בברסלב ביום ההילולא

מאות מחסידי ברסלב עלו לציון הרה"ק רבי נתן מברסלב, בחיר תלמידיו של רבי נחמן מברסלב ומנחיל דרכו, ביום ההילולא, עשרה בטבת.

מאות מחסידי ברסלב עלו לקברו של רבי נתן מברסלב, הטמון בעיירה ברסלב, ביום ההילולא, עשרה בטבת.

אגודת אהלי צדיקים, שבנתה אוהל על ציונו, חדר כהנים והכנסת אורחים, והקימה גם גדר סביב בית הקברות (ומחזיקה שם שומר, בקביעות),  קיבלה את העולים, והעמידה לרשותם כיבוד קל לפני הצום ובסיומו.

 

רבי נתן מברסלב היה בחיר תלמידיו של רבי נחמן מברסלב, והוא שהנחיל והפית את תורתו לדורות הבאים. רבי נחמן מברסלב העיד עליו, כי בלעדיו "לא היה נותר ממני אפילו דף לגניזה".

רבי נתן היה חתנו של אחד מגדולי רבני דורו, רבי דוד צבי אוירבך. הוא נפטר בשנת תר"ה, בהיותו בן 65, ונטמן, לבקשתו,ף בכניסה לבית הקברות, על מנת ש"כל נפטר שיעבור דרכו", בדרכו לקבורה, "אעשה לו טובה".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע