Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לובלין: שברו את המצבה

לפני זמן מה התקבלה במשרדינו הידיעה כי המצבה שהציבה האגודה על ציון המהרש"ל, רבינו שלמה לוריא, נשברה על ידי זדים. כאשר הגיע לשם יו"ר האגודה במסגרת סיור בפולין, בשבוע שעבר, הוא גילה כי יד נעלמה תיקנה את המצבה בצורה מקצועית והחזירה אותה על כנה.

אלפי מצבות שוקמו עד היום על ידי האגודה, מאות מצבות חדשות הוצבו על קברי אחים, קברים יהודיים בבתי קברות – ועל קברי צדיקים בבתי קברות שונים ברחבי העולם.
אולם, לא פסו אנטישמים מקרב הארץ, כידוע, ומדי פעם מתקבלת הודעה במשרדי האגודה על מצבה ששלטו בה ידי פושעים אנטישמים, ושברו אותה או השחיתו אותה.
 
ידיעה שכזו, התקבלה במשרדי האגודה לפני זמן מה.
 
מבקרים בבית הקברות היהודי הענק בלובלין שבפולין, הודיעו כי המצבה שהעמידה האגודה על ציונו של רבינו שלמה לוריא, המהרש"ל, נשברה על ידי זדים.
 
מיד עם קבלת הידיעה, הוזמן שלט חדש, ויו"ר האגודה, שיצא באותו זמן לסיור בבתי הקברות בפולין, לקח איתו את השלט, על מנת להעמיד את המצבה מחדש ולקבוע בה את השלט.
אולם, משהגיע הרב גבאי ללובלין, הוא התפלא לראות כי יד נעלמה תיקנה את המצבה בצורה מקצועית וכמעט ולא ניתן להבחין כי נשברה.
 
סיפור דומה אירע בקורסטישב שבאוקראינה. שם, בסיור שגרתי של האגודה בבתי הקברות באוקראינה, התברר כי אנטישמי, תושב העיירה, השחית ושבר את המצבה, אולם המשטרה המקומית פתחה בחקירה, איתרה את המשחית וחייבה אותו לשלם מכיסו את הוצאות תיקון הנזק בשלמותם.
 
גם דברים כאלה קורים…

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע