Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

איבניץ – ר' זאב מז'יטומיר

בשנת תשנ"ה איתרה אגודת אהלי צדיקים קברו של רבי זאב מז'יטומיר‚ מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש בבית הקברות באיבניץ והקימה מצבה ואוהל על קברו‚ ובשנת תשס"א שופץ האוהל שוב.

בשנת תשנ"ה איתרה אגודת אהלי צדיקים קברו של רבי זאב מז′יטומיר, מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש בבית הקברות באיבניץ והקימה מצבה ואוהל על קברו, ובשנת תשס"א שופץ האוהל שוב.

 

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע