Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוסטראה: המהרש"א ועוד

בשנת תשנ"ד‚ לאחר חקירה ודרישה על מיקומו המדויק של קבר המהרש"א‚ הומה מצבה על קברו. בשנת תשנ"ח‚ לאחר שפראי-אדם מקומיים הרסו את המצבה‚ נבנתה המצבה מחדש‚ ובשנת תשס"א הקימה האגודה אוהל על קברו.

בית הקברות בו טמון המהרש"א, מגדולי ה"מפרשים" (פירושו על התלמוד בבלי נדפס בסוף כל מסכת), הפך בתקופת השלטון הקומוניסטי לפארק. המצבות נעקרו ביד גסה והושלכו אי שם בקצה העיירה כאשפה, עצים נטעו, המקום גודר וזכרו של בית הקברות נעלם.

 

רק המתים נותרו. ללא מציבות, ללא סימון וללא זכר. גם מצבת ציון קבר המהרש"א, וקברו של רבי מאיר מרגליות בעל "מאיר נתיבים" נעלמו, כיתר המצבות בבית הקברות.

 

בשנת תשנ"ד, לאחר חקירה ודרישה על מיקומו המדויק של קבר המהרש"א, הומה מצבה על קברו. בשנת תשנ"ח, לאחר שפראי-אדם מקומיים הרסו את המצבה, נבנתה המצבה מחדש, ובשנת תשס"א הקימה האגודה אוהל על קברו, ובו שלט כי בבית הקברות הזה טמון גם ה"מאיר נתיבים", אולם למרבה הצער מקום קברו המדויק לא נודע, מלבד העובדה כי הוא קבור "מול ציון המהרש"א".

 

בבית הקברות השני באוסטראה, הקימה האגודה מצבה על קברו של רבה של אוסטראה בתקופה מאוחרת יותר: רבי יעקב יוסף מאוסטראה, תלמיד הבעל שם טוב ומחבר הספר "רב ייב"י".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע