Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שמעיה ואבטליון

שמעיה ואבטליון

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

שמעיה ואבטליון היו הזוג הרביעי מחמשת הזוגות שהעבירו את התורה מאנשי כנסת הגדולה והלאה. שמעיה היה נשיא, ואבטליון אב בית דין [חגיגה טז, א-ב]. הם קיבלו תורה מן הזוג הקודם להם, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח.
שמעיה ואבטליון היו גרים, או בני גרים: "מבני בניו של סנחריב, למדו תורה ברבים, מאן אינון? (= מי הם) – שמעיה ואבטליון" [גיטין נז, ב].
"שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון שהן חכמים גדולים ודרשנין גדולים" [פסחים ע, ב].
"בניו של סנחריב אדרמלך ושראצר, על שהרגו אביהם, הם באו בגלגול שמעיה ואבטליון, וכן אמרו רבותינו ז"ל שמעיה ואבטליון [מבני] בניו של סנחריב" [גלגולי נשמות לרבי מנחם עזריה מפאנו ס, א].
 
אמרותיהם
"שמעיה ואבטליון קבלו מהם [מיהודה בן טבאי ושמעון בן שטח]. שמעיה אומר: אהב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות" [אבות א, י].
"אבטליון אומר: חכמים הזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם, וימותו, ונמצא שם שמים מתחלל" [אבות א, יא].
"חיה שקננה בפרדס צריכה לזמן, וצפור דרור צריך לקשור בכנפיה כדי שלא תתחלף באמה, וזו עדות שהעידו מפי שמעיה ואבטליון" [ביצה כה, א].
 
עובדות והנהגות
מעשה ויצא כהן גדול מבית המקדש והלך העם ללוותו. בדרכם פגשו את שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון, עזבו כולם את הכהן הגדול והלכו ללוות אותם. כשבאו שמעיה ואבטליון להיפרד מהכהן הגדול אמר להם הלה: יבואו בני עממין לשלום [ביטוי של זלזול בעובדת היותם גרים]. ענו לו שמעיה ואבטליון: יבואו בני עממין לשלום – שעושים מעשה אהרן [שהיה אוהב שלום ורודפו], ולא יבוא בן אהרן לשלום – שאינו עושה מעשה אהרן [יומא עא, ב].
"פעם אחת הלך הרב [האר"י ז"ל] להשתטח על ציון שמעיה ואבטליון בגוש חלב כדי לשאול אותם רז אחד מרזי התורה שכן היתה דרכו תמיד, כל אימתי שהיה מצטרך לדבר עם נביא או תנא אחד, היה הולך על קברו ומשתטח עליו בפישוט הידיים והרגלים ושם פיו אל פיו וכו'… ומכוון בייחוד השם ומעלה נפש רוח ונשמה של אותו הצדיק בסוד. זה הייחוד גורם שנשמת אותו צדיק מתחדש עליה אור חדש נוסף הרבה… ובזה היה מחיה העצמות היבשות השוכנים בקבר… והוא חי ממש ומדבר עמו כאשר ידבר איש אל רעהו. והאר"י ז"ל בעמדו על ציון שמעיה ואבטליון ותלמידיו עמו, פתח ואמר אל התלמידים: בני, תדעו ששמעיה ואבטליון ציוו לי לאמר לכם שתתפללו על משיח בן יוסף שלא ימות… וכתב מורנו הרב חיים ויטאל: 'ומרוב טפשותנו לא היה בנו דעת לשאול אותו מי הוא המשיח בן יוסף ולא עמד אלא ימים מועטים ונתבקש רבינו מאור עינינו לישיבה של מעלה, ונודע לנו למפרע שהוא היה משיח בן יוסף, ומרוב ענוותנותו לא רצה לגלות עצמו'. [שבחי האר"י, עמק המלך יא, ב]. גם רבי יעקב צמח מביא בשמו של רבי חיים ויטאל: "הנה יום אחד הלכנו על ציון שמעיה ואבטליון והתפללנו שם והם אמרו אז למורי ז"ל שיכווין בתפילתו באומרו את כסא דוד שלא יהרג משיח בן אפרים על ידי ארמילוס הרשע, כי משיח בן אפרים הוא כסא דוד כנזכר בזוהר וזה סוד חיים שאל ממך, ומאוד הזהיר לי מורי ז"ל שאכוון בזה וכן צריך כל אדם לכוון כוונה זאת. והנה לא הבנו דברי מורי זלה"ה באזהרתו לנו על זה וסופו הוכיח על אזהרתו שמת בעונותינו הרבים" [נגיד ומצוה עמוד כח].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתם בגוש חלב:
"משם הלכנו לגוש חלב, ועל פני העיר מצאנו קברי שמעיה ואבטליון ובצידם[1] קברי אדרמלך ושראצר[2]". [מסע דפלסטינא]
"בגליל[3]. ושם ראיתי קברי שמעיה ואבטליון סמוכים זה לזה. ואצלם קבר אביהם אדרמלך ושראצר, בניו של סנחריב מלך אשור". [מכתב מר' מנחם ב"ר פרץ החברוני]
"ממרון לגוש חלב כמו פרסה. ושם בגוש חלב בני סנחריב מלך אשור, אדרמלך ושראצר בניו, אשר היכו את אביהם ובאו לארץ ישראל ונתגיירו. סמוך להם שמעיה ואבטליון שהיו מבני בניהם". [תוצאות ארץ ישראל]
"וציונם [של שמעיה ואבטליון] היום בגוש חלב אצל ציון אדרמלך ושראצר בני סנחריב שנתגיירו". [כפתור ופרח]
"גוש חלב, סמוך לעיר, שם קברי שמעיה ואבטליון ז"ל, ועליהם ציונים גדולים אבני גזית, בנויים על ראשיהם עמודים[4]". [כת"י מוסקבה]
"בגוש חלב שמעיה ואבטליון במקום שדרין בו בכפר, ועליהם ציונים גדולים, ושני עמודים עליהם". [אלו יחוסי הצדיקים ז"ל וציונם]
"ומשם הלכנו לגוש חלב, קורים לו אלגיוש, שם על הדרך נגד הכפר, שמעיה ואבטליון, שני ציונים זה אצל זה". [רבי משה באסולה]
"גוש חלב, שם קבורים שמעיה ואבטליון ע"ה תחת הכפר[5]. ועליהם שני עמודים של שיש[6]". [איגרת יחוס האבות מאלמוני]
"שפעם אחת הלך הרב [האר"י] להשתטח על ציון שמעיה ואבטליון בגוש חלב רחוק מצפת פרסה אחת כדי לשאול אותם רזא מרזי התורה". [עמק המלך]
"גוש חלב, שם קבור שמעיה ואבטליון בין התות תחת הכפר[7]". [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש]
"…ושמעיה ואבטליון בני חסות[8]". [איגרת הקודש כת"י ב']
"גוש חלב, בתוך הכפר שם ציונים נאים, קבורים שמעיה ואבטליון". [איגרת מספרת יחסותא דצדיקייא]
"גוש חלב, הכפר שוכן על הר. לצד (צפון) [דרום] בתחתית ההר, קבור ר' מאיר בעל הנס. ממולו בכרם שני ציונים מאבן שיש, ושם קבורים שמעיה ואבטליון". [ידי משה]
"ומשם [מיואל הנביא] הלכנו אל ציון הקדושים אשר שם מנוחתם כבוד: אסתר המלכה, שמעיה ואבטליון ורבי יוחאי אביו של של רבי שמעון. ויש אומרים שגם רבי מאיר בעל הנס מנוחתו שם, ואין זה רבי מאיר ההוא אשר במשנתינו, השוכן בטבריא". [מסע מירון]
"כפר הנקרא בלשון ערבית זוש חליב… מקומה לצפון עיר הקודש צפת, ושם נמצא קברי תלמידי ר' שמעון בן יוחאי[9], ושמעיה ואבטליון". [גבעת שאול]
"גוש חלב היא הנזכר בשופטים [א, לא] אחלב, ג' שעות צפונית מערבית מצפת מקום קבורת שמעיה ואבטליון ואדרמלך ושראצר בני סנחריב שנתגיירו… ור' יצחק מגוש חלב ור' מאיר בעל הנס". [מסעות משה]
 

 
מיקום וזיהוי הקבר
עולי הרגל מתארים את מקום קבורתם דרומית ותחת לכפר, על הדרך ועל פני השדה, ציונים גדולים אבני גזית שני ציונים זה אצל זה, בין התות או בכרם. תאורים אלה תואמים את המקום המצויין כיום שהוא ארון גדול כפול, בסמוך לעצי הזית. [בעבר היו 2 עצי זית נוספים מימין למצבה].
 

 


[1] קברי שמעיה ואבטליון נזכרים בסתמיות באלה סימני כתבי הקברות לר' יעקב שליח רבינו יחיאל מפריז, משה חיים קאפסוטו, הזיארה בכפר פקיעין, יד אהרן, שערי ירושלים ומבשרת ציון. הסמכת קברי אדרמלך ושראצר לקברי שמעיה ואבטליון נעשתה גם בכפתור ופרח, איגרת יחוס הצדיקים והחסידים וטוב ירושלים.
[2] קברי אדרמלך ושראצר נזכרים בסתמיות באלה סימני כתבי הקברות לר' יעקב שליח רבינו יחיאל מפריז, שערי ירושלים ומבשרת ציון.
[3] למרות שאינו מציין "גוש חלב" נראה כי הכוונה לשם.
[4] גם באיגרת יחוס הצדיקים והחסידים מתוארים קברי שמעיה ואבטליון בלשון דומה: "ועליהם שני ציונים שני עמודים".
[5] גם ביחוס הצדיקים מתוארים קברי שמעיה ואבטליון תחת הכפר.
[6] עמודי השיש על קברי שמעיה ואבטליון נזכרים גם ביחוס הצדיקים. כמו כן נזכרו שם בסתמיות גם קברי אדרמלך ושראצר.
[7] גם בשבחי ירושלים ובזכרון בירושלים נזכרים קברי שמעיה ואבטליון בין התות תחת הכפר (בזכרון בירושלים: התותים).
[8] אולי הוא ט"ס וצ"ל 'בין התות'.
[9] קבורת תלמידי רשב"י נזכרת בסתמיות גם בזיארה בכפר פקיעין, שבחי ירושלים ובזכרון בירושלים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע