Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ר' אריה יהודה הלוי עפשטין

ר' אריה יהודה הלוי עפשטין

ז'

ניסן

ה'תרע'ד

ז'

ניסן

ה'תרע'ד

ב"ר יחיאל חיים

בעמח"ס "ברכת טוב" על התורה.

רבותיו: רבי יצחק מנעשכיז, רבי אלעזר מקוז'ניץ, רבי אברהם מטריסק.
מתלמידיו: רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא.

נפטר ז' ניסן ה'תרע"ד, יש אוהל ומצבה.

 

שפתותיו דובבות בקבר: מספר "ברכת טוב" פר' חיי שרה.

וה' ברך את אברהם בכל. דהנה נא' ונתן לך רחמים ורחמך. ומבואר בגמ' כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים ופירשו בזה דהכוונה שכאשר רוצים לחוס על אחד מן השמים ונצרך להצילו ולעשות לו נס והצלה וכדומה אזי משלחים לו דבר ענין שירחם על עני או פדיון שבוים וכדומה שיעשה מצוה ממדת רחמנות וכמ"ש בזוה"ק דורנא שלח לי' קוב"ה. וכמ"ש בלוט שבזכות שהאכיל את המלאכים – וגם הוא למד זאת מאברהם – ניצול הוא וכמ"ש בזוה"ק פ' וירא. וזהו וד' ברך את אברהם. ר"ל עם מדת אברהם שהוא בחי' חסד והוא גי' רח"ם וזה את שהוא לשון עם. ר"ל עם מדת בחי' רחם ברך אותו. בכל. אף לבחי' ומלכותו בכל שמרמז לבחי' הסט"א אף בשם המשיך לו ברכאן שירחמו עליו מן השמים ע"י מדת הרחמנות שעושה כנ"ל ונתן לך רחמים ורחמך דע"י שנתן לך רחמים גורם לבא לבחי' ורחמך שיכלה הרע מבחי' בכל משלה ע"י שימשך הניצוץ והחיות האלקית המלובש שם.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע