Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רב כהנא

רב כהנא

א'

תשרי

א'

תשרי

רב כהנא (ותלמידיו[1])
 
"לדעת התוספות היו ב' רב כהנא, והיוחסין חילקם לג': אחד רב כהנא הקדמון תלמיד חבר לרב, ואחד תלמיד לרב יהודה וחבירו רב יוסף, והג', האחרון, רבו של רב אשי" [סדר הדורות][2].
על רב כהנא הקדמון נכתב: "רב כהנא תלמיד חבר לרב… וכתב הרא"ש בפרק המוכר את הבית, דרב כהנא ורבי אסי[3] גדולים וחכמים היו, וכמו חבר לרב" [ספר יוחסין].
רב כהנא זה היה יפה תואר במיוחד, ובגמרא [בבא בתרא נח, א] נאמר שיופיו של רב כהנא הוא מעין יופיו של רב, ויופיו של רב מעין זה של רבי אבהו, שיופיו הוא מעין יופיו של יעקב אבינו, ויופיו של יעקב אבינו מעין יופיו של אדם הראשון.
 
עובדות והנהגות
מסופר שרב כהנא הרג מלשין בבבל, ורבו, רב, הורה לו לברוח לארץ ישראל, ולקבל על עצמו שלא להקשות קושיות על רבי יוחנן במשך שבע שנים. עלה רב כהנא לארץ ישראל, ופגש בריש לקיש. כשתהה ריש לקיש על קנקנו, בא וסיפר לרבי יוחנן ש'ארי עלה מבבל', וביקש ממנו לעיין היטב בדברים שיאמר למחרת בשיעורו. למחרת, כאשר הגיע רב כהנא לבית המדרש, הושיבוהו בשורה הראשונה לפני רבי יוחנן. פתח רבי יוחנן ודרש, ורב כהנא שתק. אמר רבי יוחנן הלכה נוספת, אך רב כהנא בשלו. כיון שלא הגיב ולא השתתף הורידו אותו שורה אחר שורה, עד שהושיבוהו בשורה השביעית, האחרונה. אמר רבי יוחנן לריש לקיש: ארי שאמרת, נעשה שועל. אמר רב כהנא: יהי רצון ששבע שורות שהורידו אותי יהיו תמורת שבע שנים שקיבלתי על עצמי שלא להקשות על ר' יוחנן. אחר כך קם וביקש מרבי יוחנן לחזור על דבריו, והקשה קושיות, עד שהושיבוהו שוב בשורה הראשונה. ר' יוחנן זקן היה, וגבות עיניו כיסו את עיניו. ביקש מתלמידיו להרים מעט את גבותיו כדי שיראה את רב כהנא. עשו כן, וראה אותו. אך מכיון ששפתיו של רב כהנא שסועות היו, חשב רבי יוחנן כי רב כהנא מגחך עליו וחלשה דעתו, וכיון שכך נסתלק רב כהנא מיד מן העולם. אחר כך נודע לר' יוחנן כי רב כהנא לא גיחך, ורק שפתיו שסועות היו, והלך למערת קבורתו. כשהגיע למערת הקבורה, ראה נחש סוגר על פתח המערה. אמר לו: פתח פיך ויכנס הרב אצל התלמיד. לא פתח. אמר: יכנס חבר אצל חבר, ולא פתח. אמר: יכנס תלמיד אצל רב, ופתח. ביקש רבי יוחנן רחמים, וקם רב כהנא לתחיה [בבא קמא קיז, א].
רב כהנא נאלץ למכור סלים לפרנסתו. פעם, בעת עבודתו, תבעה אותו מטרוניתא אחת לדבר עבירה. לא היתה לו ברירה, והוא אמר למטרוניתא שהוא הולך לקשט את עצמו, עלה לגג והפיל את עצמו ארצה. נעשה לו נס, ובא אליהו הנביא ותפסו. אמר לו אליהו: הטרחת אותי לבוא לכאן ממרחק ארבע מאות פרסה. אמר לו רב כהנא: עוניי גרם לי שאצטרך למכור מוצרי נשים. נתן לו אליהו כלי מלא דינרים [קידושין מ, א].
כשחלה רב כהנא, שלחו החכמים את רבי יהושע בריה דרב אידי לבדוק מה נהיה עמו. ראה רבי יהושע שמת, קרע את לבושו, החזיר את הקרע לאחוריו, [שלא להפתיע אותם בבשורה הרעה. רש"י], ובכה ויצא. כששאלו אותו החכמים אם מת רב כהנא, לא הסכים לבטא זאת בשפתיו, מפני שנאמר [משלי י, יח]: 'ומוציא דבה הוא כסיל' [פסחים ג, ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בטבריה:
יש שציינו את מקום מנוחתו בסתמיות בטבריה. יש הממקמים את קברו בסמוך לרבן יוחנן בן זכאי והרמב"ם, וחלקם אף מציינים שמדובר ברב כהנא הראשון [ראה הגהות מנחם ציון שה"ג מ, קט, ולעיל הערה 63 בשם חמדה גנוזה]. כמו כן יש הממקמים את קברו בסמוך לרבי עקיבא ותלמידיו או לרבי מאיר, ויתכן כי זה הוא רב כהנא השני או השלישי.
 
בסתמיות בטבריה[4]:
כת"י אילן ב', שבילי דירושלים, אלה סימני כתבי הקברות לר' יעקב שליח רבינו יחיאל מפריז [לפי סדר לשונם נראה כי קבעוהו ליד ריב"ז והרמב"ם].
 כת"י אילן ה'.
פיוט על טבריה לרבי דוד בן אהרן ן' חסין.
ימי מוהרנ"ת.
 
ליד רבן יוחנן בן זכאי והרמב"ם:
גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש (שבחי ירושלים; זכרון בירושלים), איגרת מספרת יחסותא דצדיקייא, משה חיים קאפסוטו.
שערי ירושלים (מבשרת ציון).
תוצאות ארץ ישראל, אלה המסעות לר' יעקב שליח רבינו יחיאל מפריז, תפארת ירושלים.
 
"עוד היום תמצא אותה מערה בטבריה מיוחסת לרב כהנא. לדרומה כמטחוי קשת מערה מיוחסת לרבי יוחנן". [כפתור ופרח פרק טז]
"וכנגדן [ריו"ח ב"ז ותלמידיו] מערה של רב כהנא מלאה מן התיבות". [ר' יעקב בן נתנאל הכהן]
"טבריה… הלכנו כל הקהל כאחד, אנשים ונשים, להתפלל על כל ציוני הצדיקים אשר שם, והם רחוקים זה מזה מיל ויותר: תחילה הלכנו על ציון ר' יוחנן בן זכאי, ושטוח של אבנים שחורות על קברו. וסמוך לו מן הצד, קבר הרמב"ם, וסמוך לו כנגדו קבר רב כהנא, שלושתם כמין סגול". [רבי משה באסולה]
"טבריא, שם קבורת רבי יוחנן ובית מדרשו, וכ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא. וכנגדו רב כהנא ורבן יוחנן בן זכאי. ולמטה מהם הרמב"ם ז"ל". [יחוס הצדיקים]
 
בקירבת רבי עקיבא ותלמידיו [אף שיתכן שכל ההר הוא מקומם וא"כ זה מתאים גם לאזור הרמב"ם], או רבי מאיר:
איגרת יחוס האבות מאלמוני, איגרת ר' יוסף סופר מצפת.
מכתב מר' מנחם ב"ר פרץ החברוני.
מסע מירון.
מסע דפלסטינא, מסעות משה.
מסע משה ויהודית מונטיפיורי, מסע האדמו"ר בעל אמרי אמת מגור.
איגרת ר' שלמה בן ר' שמעון דוראן, קברי אבות.
 
"וסמוך להר הישימון הוא קבר ר' כהנא, תלמידיו בכוכין". [קורות העתים]
"ובוא וראה מעשה שהיה אשר שמעתי מפי הר' יעקב סתהון נר"ו אשר שמע מאביו מעשה שהיה בימיו: כי במערת רב כהנא נגד הפתח מקום סתום לצד מערב המערה שם הוא ציון רב כהנא, והששה כוכין הפתוחים בצד צפון ודרום הם תלמידיו או חביריו זכרם יגן עלינו". [טובת מראה]
"ושם [ליד ר' ירמיה] על שן הסלע מערה חקוקה בצור, באומנות נפלא, לא ראיתי כמוה, מיוחסת לרב כהנא ותלמידיו, וזה תוארה: הפתח מרובע אורך אמה. ואחר כך עשויה מלמעלה עגולה כעין פי התנור, וזו היא הכניסה. אורך המערה 7 אמות, ורחבה 4 אמות. גובה המערה כקומת איש. בתוך המערה יש 6 כוכין, מכוונים על פי מדידת הבנין. הג' מהם לצד צפון, והג' לצד דרום. ובכותל מערבי אין שם שום כוך, רק לפי המקובל שם קבר רב כהנא". [מסעות החכם האבי"ר]
"ומשם [מר' חייא] הלכנו למערת רב כהנא וה' תלמידיו ובית הטבילה. ולמטה – מקום קבורת ר' ירמיה זיע"א. ועל שפת הים ראינו בית המדרש ר' אמי ור' אסי ביני עמודי, והוא חרב. משם הלכנו לרחוץ בחמי טבריא". [מסעי הירח]
"הלאה מעט בצלע ההר יש חור קטן, וממנו נכנסים למערה אשר גובהה כקומת איש, ובכותל (הצפוני) [המערבי] כוך אחד הוא קבר רב כהנא, ובפאת (מזרח ומערב) [צפון ודרום] המערה נמצאים ששה כוכין אשר הם על דברת המסורה קברי תלמידיו". [לונץ]
"למעלה מעט [מר' ירמיה] נמצא מערה אחת ובה נקבר ר' כהנא". [גבעת שאול]
 
גדולים צדיקים במיתתם
ניסים ונפלאות על קברי הצדיקים
"הוגד לי שבמערה הזאת נמצא נחש גדול, ואם בא מי שאינו ראוי ליכנס אל המערה, רובץ הנחש בפתח ואינו נותן לו ליכנס. אבל מי שראוי ליכנס, אינו רואה את הנחש כלל. שח לי השמש, שכמה פעמים רבץ הנחש לפני הפתח. ויש שבאו וחזרו בתשובה ובתפילה ובתענית ובטבילה, ונכנסו. ויש שלא הצליחו להכנס על ידי תענית, תשובה ותפילה". [ידי משה]
"במערת רב כהנא נגד הפתח, מקום סתום לצד מערב המערה, שם הוא ציון רב כהנא… היה פעם אחת שהלכו הנשים להשתטח במערה הנזכרת, ואחת מהנה אמרה להם: למה אתם נושקים האבנים, כי שם מקום סתום ואין שם שום צדיק והיא מלעגת עליהם. אזי האמינו לדבריה וחזרו לאחוריהם. באותה שעה נשמע קול רעש גדול, ונסדק אבן הכיפה, וירד נחש גדול וניקר שתי עיניה לאותה האשה המלעגת, ולנשים האחרות ניקר לכל אחת עין אחת. עד כאן דבריו אשר שמעתי מפיו, והוא שמע כן מפי אביו הזקן הכשר הר' אברהם סתהון נ"ע, שהיה בימי מעשה הנורא הזה אשר אתה רואה". [טובת מראה]
 
סגולות על קברי הצדיקים
"מערה של רב כהנא מלאה מן התיבות [גלוסקמאות], ומדליקין עליהן כל האומות נרות, כי באין החולים והעקרות ומתרפאין". [ר' יעקב בן נתנאל הכהן]
 

 
מיקום וזיהוי הקבר
 מקום קבורת רב כהנא ותלמידיו בבית הקברות העתיק של רבן יוב"ז, הרמב"ם ועוד. מסורות מאוחרות יותר ציינו את קברו של רב כהנא במערה שמאחורי המלון, אולם נראה כי החליפו את רבי אמי ור"א ברב כהנא ותלמידיו.
 

 


[1] אין אנו יודעים מי מתלמידיו של רב כהנא טמונים עמו, זכר צדיקים לברכה.
[2] לא ידוע לנו על איזה רב כהנא מדובר כאן, ראה ירושלמי ר"ה [א, ג], וראה להלן.
[3] רב כהנא הקדמון היה חבירו של רב אסי [סנהדרין לו, א].
[4] קבורת רב כהנא עם תלמידיו בטבריה נזכרת בסתמיות בימי שמואל. בידי משה [ראה להלן רבי מאיר] לא ברור מיקומו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע