Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רב זריקא

רב זריקא

א'

תשרי

א'

תשרי

רב זריקא, אמורא בן ארץ ישראל, בן הדור השלישי.
היה תלמידם של ר' אלעזר ור' אמי, ומסר מאמרים גם בשם רבותיהם ר' יוחנן וריש לקיש [ברכות יא, ב; יבמות מב, ב; גיטין כג, א] ובשם חכמים נוספים [שבת לח, ב; ירושלמי ברכות ב, ג ועוד]. בנוסף מסר כמה מאמרים בשם אמוראים בבליים [רב הונא סוטה כא, ב; רב יהודה ביצה ז, ב; רב המנונא ירושלמי סוכה א, ז; ירושלמי עירובין י, א] ומסיבה זו יש שחשבו שנולד בבבל, אך יתכן שנולד בארץ ישראל וקיבל מאמרים אלו מעולי בבל ולא מן החכמים עצמם שבשמם מוסר.
כשנשאלה שאלה לפני ר' אמי, ביקש ר' ירמיה מרב זריקא שיעיין במשנתו הסדורה לו [גיטין מד, א ורש"י שם]. דבר זה מצביע על הערכתו של ר' ירמיה לדיוק של ר' זריקא בשמועותיו.
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו מעל חוקאב:
רבי חיים ויטאל, שערי ירושלים (מבשרת ציון; טוב ירושלים), מסעות משה.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע