Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רב המנונא סבא מהזוהר

רב המנונא סבא מהזוהר

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

רב המנונא סבא מהזוהר
 
רב המנונא סבא התגורר בסיכנין [זוהר בלק קפו, א].
על רב המנונא סבא מן הזוהר, אמר רשב"י: אלו הבבלים הטפשים שידעו דברי סודות חכמה, כגון על מה עומד העולם, לא היו יודעים שבחו של רב המנונא סבא, כי גם כאשר היה ביניהם לא השיגו אותו [זהר ויחי רכה, א].
אליהו הנביא הסביר לרשב"י מדוע לא בא לאידרא ביום מן בימים: כי באותו יום שלחו הקב"ה לעשות נסים לרב המנונא סבא וחבריו, שנמסרו למלכות. עשה אליהו נס והפיל את הכותל של היכל המלך, ונהרגו ארבעים וחמשה שרים. הוציא אליהו את רב המנונא וחבריו ממאסרם והגיש להם לחם ומים, כי זה שלושה ימים שלא אכלו. ולא נפרד מהם כל אותו יום, ועל כן לא בא לאדרא [זהר אדרא רבא קמד, ב].
"רב המנונא סבא מת קודם רשב"י, ובכה רשב"י לראותו אחר מותו" [סדר הדורות].
"רב המנונא סבא ניצוץ אחד מנצוצי משה רבינו עליו השלום המתגלגל בכל דור ודור" [שער הגלגולים מג, ב; מז, ב].
יש להבדיל בינו לבין רב המנונא סבא אמורא בבלי בן הדור השני והשלישי, הטמון במירון, ובינו לבין רב המנונא סבא קדמאה התנא הנזכר בזוהר, ראה בפרק מירון ערך רב המנונא סבא.
 
אמרותיו
התבטא בחשיבות הנקיות: "אמר רב המנונא סבא: מאי דכתיב [תהלים עח, כה] 'לחם אבירים אכל איש'? לחם דמלאכי השרת אוכלים. למאי נפקא מינה? אלא, [מה] מלאכי השרת אוכלים בקדושה ובטהרה ובנקיות, אף ישראל כן, צריכין לאכול בקדושה ובטהרה, דכתיב [ויקרא יא, מד; ויקרא כ, ז][1]: 'והתקדשתם' – אלו מים ראשונים, 'והייתם קדושים' – אלו מים אחרונים, 'כי קדוש' – זה שמן טוב, 'אני ה' – זו ברכת המזון" [זוהר רות מו, א].
התבטא גם בחשיבות נטילת ידים בפרט: "אמר רב המנונא סבא: שתי מידות עומדות על שולחנו של אדם, אחת מידת טוב ואחת מידת רע, כשהאדם מקדש ידיו ומברך, מידת טוב אומרת: 'זהו שולחנו של הקב"ה', ומניחה ידיה על ראשו ואומרת לו: 'עבדי אתה, עבדו של מקום אתה' כד"א [ישעיה מט, ג]: 'ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר', וכשאין אדם מקדש את ידיו ואוכל, מידת רע אומרת: 'זה שלי הוא' מיד שורה עליו ומטמאה אותו, ומאכלו נקרא [לחם] רע עין" [זוהר רות מו, א].
 
עובדות והנהגות
רב המנונא סבא היה מברך: הקב"ה יפקח עיניו עליך [זהר נשא קמז, ב].
כשעלה רב המנונא סבא לארץ הקודש, בכדי להסתלק מן העולם, היו עמו שנים עשר תלמידים מישיבתו. אמר להם: אני הולך לדרך זו לא בשבילי, אלא כדי להשיב הפיקדון לבעליו [זהר אחרי מות עב, ב].
"רב המנונא סבא כד הוה סליק מנהרא במעלי שבתא, הוה יתיב רגעא חדא וזקיף עינוי והוה חדי, והוה אמר דהוה יתיב למחמי חדוה דמלאכי עלאי, אלין סלקין ואלין נחתין, ובכל מעלי שבתא יתיב בר נש בעולם הנשמות" [זוהר תרומה קכו, א].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בטבריה אצל רבי חייא:
ר' חיים ויטאל, ידי משה, איגרת ר' אברהם הכהן מקאליסק מצפת.
 

 
מיקום וזיהוי הקבר
הוזכר ע"י הנוסעים – עולי הרגל במערת רב הונא.

 


[1] "והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני". "והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה' אלוקיכם".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע