Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שמשון מאוסטרופולי זיע"א

רבי שמשון מאוסטרופולי זיע"א

ג'

אב

ה'ת"ח

ג'

אב

ה'ת"ח

ב"ר פסח

רבי שמשון מאוסטרופולי, נולד בשנת ה'ש"ס, בעיר קוריץ שבפולין (כהיום אוקראינה) לאביו רבי פסח מקוריץ.

גזירות ת"ח ות"ט:
גזרות ת"ח ות"ט החלו במהלך התקוממות הקוזאקים והחקלאים הפיאודלים של דרום אוקראינה כנגד הממלכה המשעבדת, פולין, בהנהגתו של בוגדן חמלניצקי.

המרד, שהחל כהפיכה עממית כנגד שיטת המשטר הפאודלית והכיבוש הפולני, הופנה גם כנגד היהודים, משום שנתפסו כנציגי המשטר – ובהמשך, איבד המרד את אופיו המקורי והפך לסדרת פרעות כנגד יהודים באשר הם יהודים. הפרעות התאפינו באכזריות יתר הן מצד הקוזאקים הפורעים והן מצד העם הפולני, שאמנם בחלקיו נלחם בפורעים אבל שש להסגיר את היהודים לידיהם. הפרעות כללו התעללות ביהודים חיים ובגופות המתים, הרג תינוקות, אונס נשים ונערות, עינוי ורצח הורים למול עיני ילדיהם וילדים למול עיני הוריהם, מכירה של יהודים רבים לעבדות ועוד.
 

בספר "י

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע