Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי שמעון הסכניני

רבי שמעון הסכניני

א'

תשרי

א'

תשרי

ר' שמעון הסכניני (ואשתו ובניו)
 
לא מצאנו פרטים על ר' שמעון הסכניני, מלבד מה שמובא עליו במדרש (ראה להלן עובדות והנהגות).
החוקרים חלוקים בדעותיהם בנוגע לזמן שבו חי ר' שמעון דסכנין. ישנה דעה שחי בזמן בית המקדש השני [ש. קליין, ארץ הגליל, עמ' 32], סימוכין לכך ניתן למצוא בעובדה שהוא מנהל דו שיח עם ר' יוחנן בן זכאי (ראה להלן: עובדות והנהגות). ישנה דעה שחי במאות ב'-ג' לסה"נ, כלומר בזמן האמוראים [וילנאי, עמ' 230; מקומות קדושים וקברי צדיקים בארץ ישראל, 1996, עמ' 115], סימוכין לכך ניתן למצוא בעובדה שהוא מוסר מאמר בשם ר' לוי, הלא הוא האמורא, חברו של שמואל [מדרש תנחומא אמור, ג].
אולם יתכן כי הנזכר להלן (עובדות והנהגות) הינו שמעון סיכנא מכפר עוצה ולא מסיכנין, ואילו הנקבר כאן הינו ר' שמעון הסכניני בן דורו של ר' לוי. בסדר הדורות בשם גא"י מזכיר קברו של איש כפר עוצא בסיכנין, ומ"מ לא הבאנו מימרות והנהגות של שניהם.
 
עובדות והנהגות
"שמעון סיכנא איש עוצה, היה חופר בורות שיחין ומערות בירושלים. אמר לרבי יוחנן בן זכאי: אני גדול כמוך. אמר לו: למה? אמר לו: שאני עוסק בצרכי רבים כמוך. אמר: אם אדם בא לידך לדין או לשאלה אתה אומר לו שתה מן הבור הזה שמימיו זכין וצוננין, או אם שאלה לך אשה על נידותה אתה אומר לה טבלי בבור הזה שמימיו מטהרין. וקרא עליו פסוק זה [קהלת ד, יז]: 'וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים לעשות רע'" [קהלת רבה ד, יז].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בסכנין:
יחוס הצדיקים.
 
"סכנין, שם קבורת ר' שמעון דסכנין[1] ואשתו ובניו ז"ל במערה. מעליה אבני גזית כעין במה, ועליהם מצבות גדולות אבנים שלמות". [כת"י מוסקבה]
 
דרכי גישה ומיקום וזיהוי הקבר
בצומת כרמיאל מערב אשר בכביש 85 פונים לכביש 784 ונוסעים כ-8 ק"מ עד לצומת יובלים, שם פונים שמאלה לכביש 805. לאחר כ-3.2 ק"מ, בכיכר, פונים בפניה חדה שמאלה לרחוב הראשי עד סופו (ממשיכים כ-600 מטר). לאחר מכן פונים שמאלה לסימטא צרה. לאחר כ-20 מטר חונים ופונים שמאלה לסימטא אשר בסופה אילן עתיק, שם מערת ר' יהושע דסכנין, ר' שמעון הסכניני, ר' שמעון חסידא ור' שמעיה חסידא.

 


[1] קבורת ר' שמעון הסכניני בסכנין נזכרת בסתמיות באיגרת יחוס האבות מאלמוני, באיגרת מספרת יחסותא דצדיקיא, בגלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש, בידי משה, בשבחי ירושלים ובזכרון בירושלים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע