Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי רפאל מברשאד

רבי רפאל מברשאד

ט"ו

טבת

ה'תקפ"ז

ט"ו

טבת

ה'תקפ"ז

ב"ר יעקב

רבי רפאל מברשאד, נולד לאביו רבי יעקב יאקילי. ומכונה אף כרבי רפאל המלאך.
 

רבי רפאל היה תלמידו המובהק של רבי פנחס מקוריץ, והרחיב והעמיק את שיטת רבו בחסידות, רבו רבי פנחס אמר עליו: "הקב"ה יחזיק לי טובה שנתתי לו רפאל'יק כזה".
אך רבינו היה מסתופף אצל עוד רבים מצדיקי הדור ובינהם הסבא קדישא משפאלי.

רבי רפאל היה ידוע במדת ''אמת ושיפלות'' מופלגת ואמר פעם: "כשהגיע לבית דין של מעלה ישאלו שאלות ואני הענה, כך כשישאלו מדוע לא למדתי אומר שאין לי כישרון, ישאלו מדוע לא התפללתי כנדרש אומר שאין לי ריכוז, ישאלו מה בדבר צדקה ואומר שהייתי עני ואז יאמרו לי אם כך הכיצד הפגנת יהירות כה רבה? ועל כך לא יהיה בפי על מענה"
על שלמותו במידת האמת נביא את הסיפור הבא: פעם שמע את אחד מילדיו מוציא מפיו דבר שקר, רבנו הזדעזע ועולמו חשך עליו, עד כדי כך הזדעזע עד שנהג בו כדין משתמד וישב עליו שבעת ימי אבילות.

רבינו ישב כל ימיו על התורה והעבודה והעמיד תלמידים רבים, וזכה לאריכות ימים מופלגת.

 

פטירתו:
מעשה מחריד הנקשר עם פטירתו של רבנו, מעשה אשר ממחיש בפנינו את חומרת השקר, עד כדי מסירות נפש ממש והנכונות למות בעד האמת.

מעשה ביהודי אחד מבני עירו של רבנו שנתפס על ידי הרשויות על עבירות חוק והורשע, גזר דין מוות ריחפה על ראשו, בני משפחתו שהלכו להשתדל אצל הרשויות ובכו לפני השופטים, אמרו השופטים: הרי ידוע שרבכם רבי רפאל מברשאד אדם גדול הוא, אם יסכים הרב להשבע שיהודי זה אכן חף מפשע אזי ינוקה היהודי מכל הרשעותיו.

בשמחה רבה הלכו ידידיו לבית הרב, ספרו לפניו את המעשה, באמרם כי רק הרב יוכל להושיעו, הרב הבין מדבריהם שהיהודי אינו חף מפשע ובאם ישבע תהא שבועתו שבועת שווא, נבוך הרב, מה יעשה? אם לא יילך להעיד – הרי הוא מוסר יהודי למיתה, אם יילך להעיד – הלא יצטרך לשקר, והרי הרב שהיה כבן מאה מעולם לא הוציא שקר מפיו…

היה זה בליל ט"ו טבת תקפ"ז, הלילה שלפני המשפט, רבנו היה חסר מנוחה, גם בלילות הקודמים לא הצליח להרדם, בראשו מתחבטת השאלה מה יעשה? אך בלילה זה נדמה היה כי הגיע לשיא, לבו דפק בחוזקה רק למחשבה שיצטרך להוציא מפיו שקר.

זקן מופלג היה רבנו, קרוב לגיל מאה, רבו רבי פנחס מקוריץ ברכו שיאריך ימים עד ביאת המשיח – מסופר שהתחילו לצמוח בפיו שיניים חדשות…

באותו לילה בכה רבנו לפני הקב"ה באומרו: רבונו של עולם הריני מוחל על ברכת רבי!

קח ממני את הברכה!

רבנו בקש מבני משפחתו להכניס ערימת תבן אל חדרו ופיזרה על הריצפה, ובשכבו על הריצפה אמר: רבונו של עולם אין ברצוני לחיות עם שקר בפי, קחני מן העולם והפטר מן הדין.
תפילתו נשמעה ובאותו לילה ליל ט"ו טבת תקפ"ז טרם האיר היום עלה רבנו בסערה השמיימה, אמת חובקת אמת להשפט אצל מי שחותמו אמת.

רבינו נפטר ונטמן בעיר טאראשא שבאוקראינה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע