Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי צבי הירש מזידיטשוב זיע"א

רבי צבי הירש מזידיטשוב זיע"א

י"א

תמוז

ה-תקצ"א

י"א

תמוז

ה-תקצ"א

ב"ר יצחק אייזיק מספרין
 
 
רבי צבי הירש מזידיטשוב שבגליציה נולד בשנת תקכ"ג לרבי יצחק אייזיק מסאפרין שבהונגריה, מצאצאיו של רבי יום טוב ליפמן הלר בעל ה"תוספות יום טוב", ואחיהם של רבי משה מסאמבור, רבי אלכסנדר מקומרנא, רבי ליפא מסאמבור ורבי ישכר בעריש מזידיטשוב. נישא לרחל פערל מהכפר רודא הסמוך לזידיטשוב.
למד תורת הנגלה אצל ר' יצחק חריף אב"ד סאמבור, ורבי דוד יעקב אב"ד בוליחוב.
 
היה גדול בתורה הן בנגלה והן בנסתר, בשל ידיעותיו המקיפות בספר הזהר כונה בפי גדולי דורו "שר בית הזוהר".
 
החל להנהיג בחיי רבו החוזה מלובלין ולאחר פטירת ר' נפתלי צבי מרופשיץ נחשב למנהיג חסידי גליציה.
 
על ההערצה כלפיו בזמנו אפשר ללמוד מהדברים המיוחסים לרבי חיים הלברשטאם מייסד צאנז שאמר: כשאומרים בגליציה סתם "רבי", מתכוונים לבעל ה"עטרת צבי".
גם לבנו של רבי חיים, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה מיוחסת אימרה המשווה את הנסיעה לזידיטשוב בי"א בתמוז לנסיעה לקברו של רשב"י במירון בל"ג בעומר.

רבותיו:
בהשפעת אחיו ר' משה מסאמבור נסע אל החוזה מלובלין ונחשב בין תלמידיו הגדולים.
 
רבותיו המובהקים היו רבי ברוך ממז'יבוז' והחוזה מלובלין, אך היה מחשיב את כל רבני דורו וביקר בחצרותיהם של המגיד מקוז'ניץ, רבי משה לייב מסאסוב, ה"אוהב ישראל" מאפטא ור' מנחם מנדל מרימנוב, מהם ציטט בספריו.
 

פטירתו:
נפטר ממגפת הכולרה בי"א בתמוז תקצ"א (1831). רבי שלמה קלוגר הספיד אותו.
רבים נהגו להשתטח על קברו, וישועות רבות נקשרו למקום קברו.
 

חיבוריו:
בית ישראל – על התורה
עטרת צבי – על הזוהר
צבי לצדיק – הגהות לתיקוני זוהר
סור מרע ועשה טוב – הקדמה לספר עץ החיים של ר' חיים וויטאל
פרי קודש הילולים – הקדמה לספר פרי עץ חיים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע