Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי נפתלי הערץ ווינבערג מברסלב

רבי נפתלי הערץ ווינבערג מברסלב

י"ט

אב

ה'תר"כ

י"ט

אב

ה'תר"כ

רבי נפתלי הערץ ווינבערג, נולד לאביו רבי יהודה ויינבערג.

חייו:
רבנ והיה מבחירי תלמידיו של רבי נחמן מברסלב המובהקים.
ידידו, בן גילו ובן עירו של רבי נתן שטרנהארץ מברסלב ויחד עימו נתקרב לרבי נחמן מברסלב בחודש אלול תקס"ב ומאז לא מש מתוך אהלו של רבי נחמן.

שיחות ותורות רבות מאד של רבי נחמן מברסלב מובאות ע"י רבי נתן שטרנהארץ מברסלב בשמו של רבנו המוזכר מאות פעמים בספריו, מכתביו ותולדותיו של רבי נתן שטרנהארץ מברסלב.

גדולתו:
רבי נחמן מברסלב הפליג בשבחו של רבנו ואמר עליו ועל רבי נתן שטרנהארץ מברסלב:
"הם הנם בהחלט יהלומים". כן אמר: "לדעת ממני יודעים רק נתן ונפתלי מעט".

רבנו ורבי נתן שטרנהארץ מברסלב נחשבים כשני תלמידיו המובהקים ביותר של רבי נחמן מברסלב.

אחר הסתלקות רבו רבי נחמן מברסלב עקר רבנו דירתו מנעמירוב לאומאן ודר שם, סמוך לציון רבי נחמן מברסלב, קרוב לחמישים שנה, עד לפטירתו.

מגילת הסתרים:
רבי נחמן מברסלב מייסדה של חסידות ברסלב גילה 'מגילת סתרים' אותה העביר לשניים מתלמידיו,  רבי נתן שטרנהארץ ולחברו רבי נפתלי הערץ.
לאחר פטירת רבי נתן שטרנהארץ נותר רבי נפתלי הערץ היחיד בין החסידים שידע על קיומה של אותה המגילה, לכן וככל הנראה מהפחד פן היא תאבד לנצח, קרא רבי נפתלי הערץ לרבי אהרן ליפוועצקער שהיה אף הוא מגדולי חסידי ברסלב והעביר לו את מגילת הסתרים.
רבי אהרן ליפוועצקער אף הוא כקודמו, כאשר הרגיש ששעתו קרבה קרא אליו את רבי אברהם חזן והעביר את המגילה לידיו.
יש הטוענים כי רבי אברהם חזן העביר את מגילת הסתרים הלאה אך אין שום סימוכין לשמועה זו.
מסופר כי לפני רבי אברהם חזן נפטר, בעת שכבר היה חולה מאד, נכנסה צירל, בתו של רבי אהרן ליפאווצקר, שהיה זה שהעביר לו את מגילת הסתרים, אל רבי אברהם חזן ואמרה לו שישתדל למסור למישהו את מגלת הסתרים, כי כך מקובל מרבם רבי נחמן מברסלב, שאחד בדור צריך לדעת אותה. אולם הוא היה אז כבר חולה מאד ואבד כבר את כח הדבור, (ולא נודע אם מסרו ולמי מסרו).

המגילה לא תפסה חלק חשוב בחייהם של חסידי ברסלב. לא עשו ממנה ענין ולא דיברו ממנה כל כך, משום שאין בה הדרכות בעבודת ה' והיא אינה בעלת חשיבות רוחנית כשאר ספרי רבי נחמן מברסלב (אם כי וודאי שלכל מילה היוצאת מפי רבי נחמן ישנה חשיבות רוחנית עצומה), שעל כן, מי שזכה וקיבלה, קיבלה, אך היא אינה תופסת מקום במשנת ברסלב כלל.

פטירתו:
רבנו נפטר בי"ט לחודש מנחם אב שנת תר"כ ומנו"כ בעיר אומן. על מצבתו נחקקו המילים הללו בלבד: פ"נ הרב רבי נפתלי.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע