Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי נטע מחלם בעל נטע שעשועים

רבי נטע מחלם בעל נטע שעשועים

א'

שבט

ה'תקע"ב

א'

שבט

ה'תקע"ב

נולד לאביו רבי אברהם ברוידא והיה מצאצאיו של מהר"ם פאדובה

חייו
היה תלמיד מובהק של רבי מרדכי מנשכיז והסתופף בצילם של רבי ברוך ממז'בוז', רבי אלימלך מליזענסק ורבי יעקב יצחק מלובלין (החוזה מלובלין), בצעירותו שימש כמלמד ילדים אצל מוכסן בכפר כשבכך הסתיר את עצמו ועבד את בוראו ללא הפרעה.

התגלותו
המסורת מספרת כי בעת שעבד בכפר כמלמד, מינה אותו המוכסן אצלו עבד להיות שומר על היערות, בלילה כשהגיעו הכפריים לגנוב עצים כהרגלם שמעו קול יללה מחרידה מבין העצים, הללו נבהלו וברחו על נפשם, לאחר שהדבר נשנה כמה פעמים החליטו הכפריים לבדוק את מקור הקולות, הללו התקרבו לכיון הקולות ולתדהמתם לא היה גבול למראה אשר נגלה לעיניהם, דמותו של המלמד כשהוא רכון על גבי הקרקע בעת אמירת תיקון חצות כשאור רב מקיף את סביבותיו, בפיק ברכיים סבו על עקבותיהםועזבו את היער, 

הסיפור התחיל להתפרסם והמוכסן ואשתו החלו לעקוב אחר הליכותיו של המלמד ואכן הם גילו כי בביתם מסתתר צדיק גדול ונסתר, מאותו יום החל רבי נטע להתפרסם, יהודי האזור החלו משחרים לפתחו ולבקש ברכתו, כשראה שלא יוכל להמשיך ולהסתתר הלך אל רבו רבי מרדכי מנשכיז, כשהגיע אל רבו ציוה עליו לפתוח את דלתותיו בפני החסידים שבאים אליו ולקבל עליו את עול ההנהגה,לאחר זמן מה קבע את דירתו בחלם ושם הנהיג את עדתו.

הוכר כאיש אלוקים גדול ונורא ואלפי חסידים הסתופפו בצילו, היה ידוע כמקובל גדול ורבים נושעו מברכותיו.

ספרו נטע שעשועים הודפס בשנת תרנ"א עשרות שנים לאחר פטירתו.

פטירתו
נפטר בליל שבת א' שבט תקע"ב

משפחתו
בנו רבי אהרן
בנו רבי צבי
חתנו רבי צבי בנו של החוזה מלובלין

מספריו
נטע שעשועים

מקורות
ספריית אהלי צדיקים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע