Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי נח מלכוביטש

רבי נח מלכוביטש

ח'

תשרי

ג-תקצ"ג

ח'

תשרי

ג-תקצ"ג

רבי נח מלכוביטש ,נולד בשנת תקל"ה לאביו הרב הצדיק ר' מרדכי מלכוביץ' ז"ל, ונרא ע"ש אבי אביו רבי נח זיע"א.

ילדותו
מנערותו נודע במדריגותיו הנשגבות, שבחכמה יתירה הסתירן מעין רואה. למרות צניעותו היתה תפילתו בקול רעש גדול, וברוב אהבת ויראת ה', הסתופף בצעירותו בצל הרב הצדיק רבי ברוך ממז'יבוז' ז"ל שהעיד אף הוא על שגב גדולתו. ואביו קירבו אף להרה"ק רבי שלמה מקרלין זצ"ל.

רבנותו
לאתר הסתלקות אביו מילא את מקומו בלכוביץ', וכל תלמידי אביו התקשרו אליו בהערצה רבה. המשיך במעשי אביו בתמיכה ביושבי ארץ ישראל.

מתלמידיו:
הגאון הצדיק ר' משה מקוברין ז"ל
הגאון הצדיק בעל ה"יסוד העבודה" מסלונים ז"ל

הסתלקותו
נתבקש לישיבה של מעלה בח' תשרי תקצ"ג ומנוחתו כבוד בלכוביץ', בית הקברות משמש כהיום לבית הספר לנהיגה, אנו פועלים ללא להות כדי לרכוש את שטח בית הקברות

(כל הפרטים נאספו ע"י מנחם טבעון, תודתינו)

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע