Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי נחום המדי

רבי נחום המדי

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי נחום המדי
 
נחום המדי, תנא.
נראה כי נולד במדי, ועלה לירושלים לפני חורבן בית שני. בירושלים שימש כאחד משלושה דייני גזירות – שבסמכותם להטיל קנסות [כתובות, קה, א].
מן המשנה [נזיר ה, ד] אנו למדים כי המשיך להורות גם לאחר החורבן.
רוב פסקיו לא נתקבלו ועליהם אמרו לו חכמים: "נשתקע הדבר ולא נאמר" [עבודה זרה ז, ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בפרוד:
 איגרת יחוס האבות מאלמוני [ובהערה 19].
 
"(פרוה) [פראדיה] כפר שיש בו קהילה יהודית, ויש שם ציון עתיק שאומרים כי הוא קבר נחום המדי. עץ אורמה מתנשא על הציון הישן הזה. מכפר זה באים אל דלתא". [שבילי דירושלים]
 
דרכי גישה ומיקום וזיהוי הקבר
נראה כי עולי רגל אלו התכוונו לציין את נחום המדי ולא את נחום איש גמזו בפרוד, ולפיכך המקום המיוחס לנחום/נחמיה אליו התכוונו כמקום קברו של נחום המדי.
עולים בכביש 866 מצומת חנניה לכיוון מירון ונוסעים כ-2.5 ק"מ. לאחר מכן פונים ימינה בכביש לקיבוץ פרוד. לאחר כ-40 מטר מהפניה פונים ימינה לדרך עפר ונוסעים כ-250 מטר עד לצומת T. בצומת פונים שמאלה ונוסעים עוד כ-250 מטר עד בסמוך לנחל שמעברו השני ציון ר' נחמיה העמסוני.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע