Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מרדכי מיכאל יפה

רבי מרדכי מיכאל יפה

ח'

אייר

ה'תרכ"ח

ח'

אייר

ה'תרכ"ח

רבי מרדכי מיכאל יפה זיע"א  יושב בהמ"ד קלויז ישן וחדש בהמבורג, בן מוהר"ר מנחם יפה נולד ביום יט' אלול תקס"ג בעיר קראטשין,
אימו הייתה דור שביעי מהגאון המהר"ל מפראג.
אביו חנכו לתורה ושלחו לישיבת רבי עקיבא איגר,שמונה שנים יצק מים על ידי רבו והיה מגדולי תלמידיו, בימי זקנותו עוד נזכר הלכה מרבו כך כתב בספרו שו"ת מהר"ם יפה.

נישואיו:
קודם שהגיע לגיל עשרים נשא לאישה את מרת רבקה בת ר' דוד מקראטאשין,
אחר החתונה ישב להגות בתורה בשלווה,
בשנת תקפ'ז פרצה שריפה קשה בעיירה וכילתה את כל רכושו,

 

רבנות:
ר' מרדכי מיכאל לא הסכים לקבל על עצמו עול רבנות, לאחר השריפה הפצירו בו חבריו
שיקח עול הרבנות בכדי שיוכל להתפרנס.
הלחץ הועיל ובעל כורחו באותו שנה התמנה ר' מרדכי לרב העיר זאדון הסמוכה לקרעטשין.
תקופה לאחר מכן התקבל בעיר שמיגעל, היה אהוב כל כל בני קהילתו, למד עם זקנים ובחורים וחידש חידושים רבים בתורה כמו שהביא בספריו

בשנת תקצ'ג נפטר אביו לכבודו חיבר את ספר "בית מנחם"
אחר פטירת הר"ר מאיר העסס בשנת תר"ט נפל חלקו בנעימים, ועלה גורלו להיות מיושבי בהמ"ד דקלויז ישן וחדש ומאד שמח כי אז יכל לפרוק מעליו עול הרבנות אשר קיבל בעל כורחו. ולישב ללמוד וללמד עד יומו האחרון.
ויצא מרדכי בלבוש מלכות שמים להתיצב לפני מלכו של עולם ביום ה' ח' אייר תרכ"ח ונקבר בביה"ק גרינדעל בהמבורג

נוסח המצבה:

"פ"נ ארון האלוקים כי נלקח – עמודי התורה והוראה קדוש עליון-
הרב הצדיק החכם העניו מופת הדור הגאון המפורסם
אמ"ו מהו' מרדכי מיכאל יפה זצ"ל בעהמח"ס בית מנחם ותשובות מהר"ם יפה
ורבים המה בכתובים עדנה…..
אשר יגע ומצא וחדש והרביץ תורה בישראל
שפתותיו ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא
נולד ביט' אלול תקס"ג בק"ק קראטאשין יע"א ושבק חיי יום ה' ח' אייר
"

 

 

 

 

 

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע