Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מרדכי יוסף ליינר מאיזביצה

רבי מרדכי יוסף ליינר מאיזביצה

ז'

טבת

ה-תרי"ד

ז'

טבת

ה-תרי"ד

ב"ר יעקב
 

ילדותו:
נולד בעיר טומושוב בשנת תקס"ב לאביו ר' יעקב שהיה מתלמידי "החוזה מלובלין", ומיוחס עד לרש"י הקדוש. בגיל שנתיים נתייתם מאביו.
 

רבותיו: 
התקרב מאד לחצרו של ר' שמחה בונם מפשיסחא, הוא מכר את כל רכושו כדי לכלכל את משפחתו והוא עצמו נשאר 9 שנים רצופות אצל רבו למעט מספר שבועות בהם נסע לביתו.
 
עם פטירת רבו, רבי שמחה בונים מפשיסחא, חבר לקבוצת חסידים שמינו להם לרב את רבי  מנחם מנדל מקוצק, אותו הכיר עוד מילדותו בטומושוב.
 
רבי מנחם מנדל עצמו כשהיה עסוק מדי, היה שולח אליו לחסידים לכוונם בתורה ובעבודת השם.
 
כשרבי מנחם מנדל עבר לכהן בקוצק, נסע איתו כחסיד.
 

הנהגתו:
עם השנים התקבצו סביבו חסידים, ורבי מרדכי יוסף קבע את חצרו בטומושוב, ומאוחר יותר עבר לאיז'ביצה, שם נשאר עד סוף ימיו.
 

מתלמידיו:
1. רבי צדוק הכהן מלובלין – התייחס בהערצה לרבו, במקום אחד אף כתב "וקבלתי ממי שנגלה לו מסוד ה' ליראיו".
2. רבי יהודה לייב איגר מלובלין.
3. רבי יעקב ליינר מאיזביצא.
4. רבי גרשון חנוך העניך ליינר.
 

ספריו:
"מי השילוח" על התורה,  ו"בית יעקב" בו הוא מרחיב ומפתח את שיטת אביו.
 

 פטירתו:
עלה למרומים ביום ז' טבת תרי"ד, ומנו"כ באיז'ביצה, יש אוהל ומצבה.

שפתותיו דובבות בקבר:
מספר מי השלוח פר' ויחי, "נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר היינו כי נמצא בו השגה גדולה בכל עניני עוה"ז לשאול תיכף מי ברא אלה, וזה פי' הנותן אמרי שפר היינו שכיוון שהי' מכיר את הש"י בכל דבר הי' נותן הודאה אליו, וזה שתרגום אונקלס ויהי' מודין ומברכין עליהן".
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע