Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי מאיר מרגליות בעל המאיר נתיבים

רבי מאיר מרגליות בעל המאיר נתיבים

י'

אייר

ה'תק"נ

י'

אייר

ה'תק"נ

ב"ר צבי הירש

רבי מאיר מרגליות, נולד בשנת ה'תס"ז לערך, לאביו רבי צבי הירש מרגליות רבה של העיר יאזלוביץ.
 

קורות חייו:
מאז היותו ילד נטה רבנו אחר החסידות.

אחיו רבי יצחק דב מרגליות שהיה גדול ממנו במספר שנים היה לתלמידו המובהק של הבעל שם טוב הקדוש עוד מלפני שהתפרסם בעולם.

כאשר היה רבנו כבן אחד עשר שנים, לקחו אחיו רבי יצחק דב לראות את הבעל שם טוב הקדוש, וזה היה עוד לפני פרסומו כאשר הבעל שם טוב היה שוחט בכפר קשילוויץ.
 

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי חיים מהורודנקא אחיו של רבי משה מקיטוב וגיסו של רבי נחמן מהורודנקא.

ובזיווג שני נשא רבנו לו לאשה את בת דודו רבי אריה לייב אוירבוך אב"ד סטניסלאב.
 

רבנותו:
רבנו שמש כרב ואב"ד של הורודנקא, לאחר מכן עבר לכהן כרבה של ק"ק יאזלוביץ, משם עבר ללבוב שם כיהן כאב"ד שנים מספר, בשנת ה'תקי"ד נבחר רבנו לכהן כרב על גלילות לבוב ועל המחוז כולו.

תקופות מסויימות כיהן רבנו בעיירות קומרנא, ברסלב, ובשנת ה'תקל"ז נתמנה רבנו לכהן כרב ואב"ד של עיר ואם בישראל ק"ק אוסטראה וגלילותיה.
 

פטירתו:
בשנת ה'תק"נ יום י' לחודש אייר נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, מנוחתו כבוד בעיר אוסטראה שבאוקראינה בסמוך לציון המהרש"א הקדוש.

 

מספריו:
שו"ת מאיר נתיבים
מאיר נתיבים – על התורה
הדרך הישר והטוב
כתנות אור – על תרי"ג מצוות
ספר הצווה – סוד יכין ובועז

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע