Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי כרוספדאי האמורא

רבי כרוספדאי האמורא

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי כרוספדאי האמורא
 
רבי כרוספדאי, אמורא בן ארץ ישראל בן הדור השלישי.
היה תלמידו של רבי יוחנן [ראש השנה טז, ב ועוד] ומסר גם בשם ריש לקיש [ירושלמי יבמות א, ה], ר' יוסי בר חנינא [ירושלמי שקלים ז, ב] ור' שבתי[1] [סנהדרין סט, א].
לדעת סדר הדורות הוא ר' קריספא/קריצפא הנזכר בירושלמי.
 
אמרותיו
"אמר ר' כרוספדאי אמר ר' יוחנן: שלושה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין, אחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין נכתבין ונחתמין למיתה, בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו – נכתבין לחיים" [ראש השנה טז, ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו מימין לדרך העולה לקיומה, במערה שמול ציון רבי יוסי דמן יוקרת:
ראה לעיל (רבי יוסי דמן יוקרת) [עמוד ***]: שערי ירושלים (מבשרת ציון).
 
"והנה בצד ימינך [בדרך לר' יוסי דמן יוקרת] יש הר אחד גבוה, תעלה בהר ההוא כמו חמישים אמה או יותר, ושם תמצא מערה אחת, מכוונת ממש כנגד ציון ר' יוסי דמן יוקרת. ובמערה ההיא שני פתחים, פתח אחד קטן במערבה, ופתח אחד על גג המערה, ותיכנס דרך הפתח הזה שבגג. ושם במערה ההיא קבור ר' כרוספדאי האמורא. ואמר לי מורי ז"ל כי מעלתו גדולה כמעלת התנאים. גם קבורים עמו שם שני צדיקים אחרים, לא ידעתי שמם". [רבי חיים ויטאל]
 
דרכי גישה
בסתעפות בחניון עין הוזים פונים בדרך השמאלית. בתחילתה לימין הדרך בתוך היער במעלה ההר ציון ר' כרוספדאי האמורא.
 
מיקום וזיהוי הקבר
ע"פ עדותו של ר' חיים ויטאל, המקום המצויין כיום הוא המקום שתיאר במדוייק. יש לציין כי מנין ה-50 אמה הנזכרים בדבריו הינם מביר אל-שיך ולא מתחתית ההר.

 


[1] מעניין לציין שבגמרא [נדה מו, א] מצאנו "ר' כרוספדאי בריה דרבי שבתאי", וממילא יתכן שהוא בנו, אך יתכן גם שמדובר באנשים אחרים. אולם בסדר הדורות הביא את הגמרא בסנהדרין שם הזכיר המימרא בשם ר' שבתי ולא נזכר שהוא אביו, ומכח זה הגיה אף כאן בנידה שאינו אביו אלא ששמע ממנו.

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע