Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד

רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד

כ"ד

טבת

ה'תרצ"ד

כ"ד

טבת

ה'תרצ"ד

רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד, נולד בשנת ה'תרמ"ד, לאביו רבי משה גרינוואלד אב"ד חוסט ובעמ"ס ערוגות הבושם ב"ר עמרם גרינוואלד, ולאמו מרת זיסל גסטטנר.

חייו:
רבנו לא האריך ימים, ימי שנותיו חמישים שנה, ובחלק גדול מהם סבל רבנו יסורים קשים מנשוא, אבל רבנו קבלם באהבה, גם כאשר היה חולה המשיך רבנו להעניק מאמרותיו ודרש בפני אחינו בני ישראל והיה מקרבם לאביהם שבשמים.

רבנותו:
רבנו היה אב"ד בקהילת יארע ובעל מחבר ספר 'זכרון אב'.

פטירתו:
בסוף ימיו הגיע רבנו לעיר אונגוואר, בשנת ה'תרצ"ד כ"ד טבת נפטר רבנו ונשמתו אשר נזדככה ביסורים עלתה והתייצבה בעוז לפני בית דין של מעלה.
מנוחתו כבוד בעיר אונגוואר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע