Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק מהזהר

רבי יצחק מהזהר

א'

תשרי

א'

תשרי

ר' יצחק מהזוהר
 
היה מן החבריא קדישא של רבי שמעון בר יוחאי, מן האידרא רבה [מקום הלימוד של רשב"י וחבריו, וישבו בצורת גורן – חצי עיגול], אשר שם היה מגלה להם סודות התורה. שם נמנו החברים לפני ר' שמעון ונמצאו: "רבי אלעזר בריה, ור' אבא, ור' יהודה, ורב יוסי בר יעקב ור' יצחק ור' חזקיה בר רב ור' חייא" [זוהר אדרא רבה, פרשת נשא].
על גדלותו וישרותו ראה מש"כ בספר קב הישר פרק ס"ו.
 
אמרותיו
"רבי יצחק פתח ואמר: וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים [תהלים קג, יז]. כמה גדולה היראה לפני הקדוש ברוך הוא, שבכלל היראה ענוה, ובכלל הענוה חסידות. נמצא שכל מי שיש בו יראת חטא, ישנו בכולן, ומי שאינו ירא שמים, אין בו לא ענוה ולא חסידות" [זוהר נשא קמה, א].
 
עובדות והנהגות
יום אחד בא ר' יצחק לפתח ביתו של ר' יהודה והוא עצוב. שאל אותו מה יום מיומיים, אמר לו ר' יצחק שבא לבקש ממנו כמה דברים כי הוא עומד להסתלק מן העולם… הלכו שניהם אל רבי שמעון בר יוחאי, ומצאוהו עוסק בתורה. וראה ר' שמעון כי מלאך המוות רץ לפני ר' יצחק. גזר ר' שמעון על המלאך להסתלק, והושיב את ר' יצחק לפניו ועסק עמו בתורה. ור' שמעון ביקש מהקדוש ברוך הוא להותיר נפשו של ר' יצחק בזה העולם, ותפילתו נתקבלה. אביו של ר' יצחק בא אליו בחלום ואמר לו את גודל חלקו המוכן לו בגן עדן העליון, ושהוא יהיה מתקן פתורא ביומא דהילולא דרשב"י [זוהר ויחי ריז, ב]. עוד באורך כל הענין ופירושו בספר קב הישר פרק י"ט.
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו ליד צפת, בתוך נחל עמוד[1]:
"כנגד הסלע הזה [של רבי נחוניא בן הקנה], מכוון ממש ביושר לצד צפון, באמצע ההר, יש שם סלע אחד גדול, ושם בקיעה אחת גדולה מפסיק הסלע לשנים, שם קבור ר' יצחק הנזכר באדרא רבא דפרשת נשא". [אמר שמואל בן רח"ו: הרי מפורש כאן שאינו קבור עם רשב"י ובנו במירון, כמו שאומרים העולם שהציון הג' אשר שם, הוא רבי יצחק]. [ר' חיים ויטאל]
 
דרכי גישה:
כביש הכניסה הדרומית לצפת, פונים שמאלה לכיוון בית העלמין וממשיכים עד הכיכר, בכיכר ממשיכים ישר בכביש לבית העלמין ולאחר כ-330 מטר פונים שמאלה, עוברים מתחת לכביש 89 וממשיכים בדרך עד לאנדרטה. לפניה פונים בדרך עפר שמאלה וממשיכים ללמטה

מיקום וזיהוי הקבר
קשה לזהות בוודאות את אותו מקום שתיאר ר' חיים ויטאל. מלשונו נראה כי התכוין לבקיעה שיש בהר העליון שמעל ההר של ר' אבא, שאכן נראית במרכזו בקיעה המפסיקה את ההר לשנים, והיא נראית רק מקברו של ר' נחוניא ולא מקברו של ר' אבא, ולפיכך הזכירה ביחס לר' נחוניא בדווקא.

 


[1] אמנם, ישנה דעה לפיה נטמן במירון בחצר רשב"י ובנו רבי אלעזר (ראה טוב ירושלים שם), אך מסתבר שזו טעות והכוונה לר' יצחק אחר. כמו כן ישנה דעה לפיה נטמן בקרבת ברעם, או שהוא ר' יצחק אחר:
"וקרוב משם [מקבר אסתר בכפר ברעם] צדיק אחד, אומרים כי הוא רב נחמן ויש אומרים כי הוא רב יצחק. ושם בתוך הכפר בית הכנסת לר' שמעון בן יוחאי". [תוצאות ארץ ישראל]

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע