Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק יואל רבינוביץ מקונטיקוזיבא

רבי יצחק יואל רבינוביץ מקונטיקוזיבא

כ"ד

תמוז

ה'תרמ"ה

כ"ד

תמוז

ה'תרמ"ה

רבי יצחק יואל מקונטיקוזיבא, נולד ט"ז שבט ה'ת"ר, לאביו רבי גדליה אהרן מליניץ ב"ר יצחק יואל מליניץ ב"ר גדליה מליניץ. ולאמו בת רבי שמואל אברהם אבא מסלאוויטא ב"ר משה מסלאוויטא ב"ר פנחס מקוריץ מצאצאי רבי נתן שפירא בעל המגלה עמוקות.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי משולם זושא מז'ינקוב.

רבנותו:
בשנת ה'תרכ"ג מונה רבנו למלאות את כס הרבנות ובכך המשיך את שושלת הרבנות בליניץ אשר הייתה מוחזקת למשפחתו עוד מימות הסבא רבי גדליה מליניץ.

שנות גלותו:
בשנת ה'תרכ"ט הוכנס רבנו לבית האסורים על ידי השלטון הרוסי, לאחר מכן הוגלה על ידי הרשויות לכמה וכמה ערים. בשנת התרל"א הורשה רבנו לשבת על כס הרבנות בייקטרינוסלב תחת פיקוח המשטרה.
בשנת ה'תרל"ד שוחרר רבנו סופית, הפעם יכל ללכת לכל מקום אשר ליבו חפץ, סוף סוף יכל לעבוד את השם ולא תחת עיניהם הפקוחות של צורריו אשר עזבוהו לנפשו ורבנו עבר לכהן כרב בכפר קונטיקוזיבא (כהיום פריבוז'ני prybuzhany) הסמוכה לווסנוסנסק (Voznesensk) אשר במחוז מיקולייב שם נשאר על נחלתו ומנוחתו עד ליום פטירתו.
:
פטירתו:
כ"ד תמוז שנת ה'תרמ"ה הסתלק רבנו לעולמו. בן ארבעים וחמישה שנים היה בפטירתו, מעטים ורעיםהיו שנות חייו, מחלוקות רדיפות וגלויות אלו היו מנת חלקו כל הימים, אך רבנו קבלם באהבה ומתוך יסוריו אף השפיע אהבה על הסובבים אותו, לא ירד ברוחו ולא התייאש. רבנו חי ארבעים וחמישה שנים של עשיה מתוך קושי עם הספק של זקן ובקי.

מילדיו:
רבי יהושע העשיל ממונסטריזש
רבי פנחס מקנטיקוזיבא
רבי משולם זוסיא מארעל

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע