Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק הלבן

רבי יצחק הלבן

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי יצחק הלבן
 
ר' יצחק בן יעקב הלבן, אחיו של הנוסע ר' פתחיה מרגנשבורג, מגדולי בעלי התוספות במאה האחרונה של האלף החמישי.
נולד בפראג וחי גם בוורמייזא וברגנשבורג, שם שימש כדיין. כמו כן חיבר פירוש או תוספות למסכת כתובות ונזכר בתוספות, במרדכי, באור זרוע ובדבריהם של פוסקים שונים.
היה תלמידו של רבינו תם [תוספות יבמות עא, ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו באזור עין זיתים:
 מסעי הירח[1], גבעת שאול.
רבי משה חיים קאפסוטו[2], יד אהרן[3], מסעות החכם האבי"ר, לונץ, מסע מירון, ימי שמואל.
 
דרכי גישה ומיקום וזיהוי הקבר
גם ציון זה בעייתי. עולי הרגל שמזכירים את ר"י הלבן התכוונו לר' יוסי סאראגוסי שהיה מכונה ר"י הלבן, וחלקם טעו ואמרו שהוא היה אחד מבעלי התוס'. אולם מסע מירון הינו היחיד שטוען שיש שני ציונים, האחד של ר"י סאראגוסי, והשני יותר פנימה של ר"י הלבן. אם צדקו דבריו הרי שהמקום היחיד המתאים לתיאורו הינו יותר למטה מר"י סאראגוסי, ללא דרך בנטיה שמאלה לתוך הואדי, בבקעה בין עצי הזית ישנם מספר כוכים, צורת קבורה המתאימה לתקופת הראשונים, שאחד מהם הוא ציונו של ר"י הלבן.
ניתן להגיע דרך ציון ר' יוחנן בן ברוקה דלהלן. ממשיכים מציון ר' יוחנן ב"ב הלאה בשביל המסומן ירוק-לבן בסמוך לקו המים כ-100 מטר, עד לצומת T, בסמוך אליה יש שעון על קו המים. פונים ימינה ולאחר כ-30 מטר ישנם עצי ברוש גבוהים, בסמוך אליהם הציון – מרחק של כ-50 מטר מהכביש התחתון.

 


[1] שם נזכר 'ר"י בעל התרנגולים הידוע', ואין לדעת אם הכוונה לר' יוסי סאראגוסי או לרבי יצחק הלבן שסיפור זה סופר על שניהם. ראה לעיל, רבי יהודה בר אלעאי, עולי הרגל ומקורות, מסעות החכם האבי"ר.
[2] שם נזכר 'הצדיק מהתרנגולים', וראה לעיל בהערה הקודמת.
[3] שם נזכר 'ר"י הלבן', ואין לדעת אם הכוונה לר' יוסי סאראגוסי שכונה כך בעקבות מעשה התרנגולים או לרבי יצחק הלבן מבעלי התוספות.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע