Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק הטמון בסמוך לרשב"י

רבי יצחק הטמון בסמוך לרשב"י

א'

תשרי

א'

תשרי

ר' יצחק
 
איננו יודעים מיהו ר' יצחק הטמון בפתח חצר רשב"י. הוא מכונה על ידי עולי הרגל בשמות שונים (ר' יצחק; ר' יצחק חבירו, תלמידו או משמשו של רשב"י; התנא ר' יצחק או ר' יצחק נפחא). מאחר שעל פי עדותו של רבי חיים ויטאל טמון ר' יצחק נפחא בטבריה ור' יצחק מהזוהר [הוא שאמר לו אביו בהילולא דרשב"י תהא מתקן פתוריה, והוא הנזכר באדרא רבה (רח"ו שער מאמרי רשב"י ויחי ריז, ב) ובזוהר] בצפת, יש לומר שזהו ר' יצחק שלישי, תלמידו או משמשו של רשב"י, וז"ל בנו של מהר"ח ויטאל: 'אמר שמואל, זה להדיא שאין רבי יצחק קבור עם רשב"י ובנו כמו שאומרים העולם שציון השלישי שבמערה הוא ציון רבי יצחק'.
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בפתח חצר רשב"י שבמירון:
איגרת ר' ישעיה הלוי הורוויץ מצפת, איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא, רבי משה חיים קאפסוטו, איגרת אחד התלמידים לר' אברהם ישמעאל חי סנגויניטי (תלמיד האוה"ח), אהבת ציון, שם הגדולים לחיד"א, ידי משה, ימי מוהרנ"ת, יד אהרן, שערי ירושלים (מבשרת ציון; תפארת ירושלים; מסעות משה), מסעות החכם האבי"ר, מסעי הירח, מסע מירון, גבעת שאול, ימי שמואל.
 
דרכי גישה
כמצויין כיום, בחצר מערת רשב"י נמצא החדר בו מצויין מקום קברו.
 
מיקום וזיהוי הקבר
בעבר היתה החצר קטנה יותר מכפי שהיא כיום. החלק החיצוני לא היה, והכניסה לחצר היתה בסמוך לקברו של ר' יצחק, לפיכך הוא היה כעין שומר החצר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע