Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יצחק אייזיק חבר (וילדמן)

רבי יצחק אייזיק חבר (וילדמן)

כ"ט

חשוון

תרי'ג

כ"ט

חשוון

תרי'ג

 

רבי יצחק אייזיק חבר (וילדמן) היה גאון בנגלה ובנסתר, רב בכמה עיירות בליטא, ומחבר ספרים רבים. רבי יצחק אייזיק היה תלמידו המובהק של רבי מנחם מנדל משקלוב תלמידו של הגאון מווילנה, ולכן כונה פה שלישי להגר"א, ונחשב מגדולי מנחילי תורתו
תולדותיו
 
רבי יצחק אייזיק נולד בשנת תקמ"ט בעיר הורודנה, לאביו רבי יעקב חבר, ולאימו חינקא בת רבי יצחק מאמדור
מהיותו נער בן 14 למד מפי רבי מנחם מנדל משקלוב שעלה לארץ בשנת תקס"ח בהיות ר' יצחק אייזיק בן 19.
עוד בהיותו צעיר לימים התמנה לרבנות בעיירה פרזווע, ואחר כך שימש ברבנות בערים: ראזינאי, וולקוביסק, טיקטין, ובארבעת שנותיו האחרונות ברבנות העיר סובאלק, שם נפטר בן שישים וארבע בשנת תרי"ג.
בתורת הקבלה
 
תלמידו רבי יצחק כהנא מספר "אמר לי אדמו"ר ז"ל שעסק בדברי רבינו הגדול האריז"ל ורבינו הגדול הגר"א ז"ל שלושים שנה רצופים". רבי יצחק אייזיק עסק גם במשנת הרמח"ל ובספרו "פתחי שערים" שילב מתורת האריז"ל הגר"א והרמח"ל יחד.
נאמן לשיטת הגר"א הוא מפרש את כתבי האריז"ל בדרך משל, על דרכו של הרמח"ל.
רבי יצחק אייזיק חיבר גם ספר "מגן וצינה" להוכיח אמיתות ספר הזוהר וחכמת הקבלה.
 
חיבוריו בנגלה
בית יצחק, ענייני ספיקות וקבוע, סדיקלוב תקצ"ו.
בית יצחק, ענייני ברירה, וילנה תרע"ג
בית נאמן, עד אחד נאמן באיסורין, ורשה תרמ"א
תשובות בנין עולם על אורח חיים ויורה דעה, ורשה תרי"א.
תשובות בנין עולם על אבן העזר, מהדורה חדשה מוסד הרב קוק תשמ"ח. [מהדורה חלקית נדפסה בורשא תרס"ד].
סדר זמנים, על ענייני הזמנים בהלכה, ורשה תר"ד.
הגהות על הש"ס, נכללו במהדורת ש"ס וילנא.
 
חיבוריו בנסתר
פתחי שערים חלק א' ורשה תרמ"ח
פתחי שערים חלק ב' שם.
ברית יצחק, ביאור לאידרא דמשכנא ועוד, ורשה תרמ"ח
בית עולמים, ביאור לאידרא רבא, ורשה תרמ"ט
מגן וצינה, להגנת חכמת הקבלה, יוהנסבורג תרט"ו
גנזי מרומים ביאור למסכת אצילות, יוהנסבורג תרכ"ד
אפיקי ים, ביאור לאגדות הש"ס, ישיבת המקובלים שער השמים ירושלים תשנ"ד
 
בנוסף לספריו בנגלה ובנסתר ישנם עוד ספרי דרוש רבים , 
 
בנו הגאון רבי יוסף חבר, כיהן אף הוא ברבנות כמה עיירות, וחיבר מספר חיבורים, ביניהם שער יוסף, כפלים לתושיה על שיר השירים, וזרוע נטויה, ביאור על הגדה של פסח.
כמו כן חיבר רבי יוסף שני ספרי הספד על אביו, האחד נפש נקי. והשני על אביו ועל רבי אריה לייב שפירא אב"ד קובנה, ועל רבי מאיר מברינסק, ורבי אליעזר מהורודנה, ועל רבי אליעזר יצחק פריד, בשם ציון לנפש. רבי יוסף נפטר בכ"ו חשון תרל"ו.
בנים נוספים הם הרב משה רבינוביץ נפטר ט"ז ניסן תרנ"ג, ורבי אהרן פונדק מוילנה. חתניו הם רבי אליעזר שלמה שכיהן ברבנות, ורבי יצחק צבי הלוי מנהל כולל סובאלק ולומז'ה. בנו של רבי יצחק צבי הוא רבי משה אהרן לוין חותנו של רבי אליהו ראם.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע