Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יעקב פולק מלובלין ב"ר יוסף רבו של הרמ"א

רבי יעקב פולק מלובלין ב"ר יוסף רבו של הרמ"א

כ"ג

סיוון

ב-רפ"א

כ"ג

סיוון

ב-רפ"א

הגאון רבי יעקב פולק בן רבי יוסף היה מכונה שר התורה והיראה
פורסם גם בשם "בעל החילוקים"

שכן הוא היה מיוצרי תורת הפלפול והחילוק

מרבותיו היו גאון עולם רבי יעקב מרגליות

שימש כאב בית דין בפראג
.רבה של קראקא
רבנות קרקוב שם הקים את ישיבתו הרמה בה למדו אלפי תלמידים

בשנת 1503 העניק לו מלך פולין מינוי "רב היהודים "

מתלמידיו היו גדולי עולם ובינהם

? הרמ"א :רבי משה איסרליש.

?רבי שלום שכנא מלובלין

♦️ המהר"ם מפאדווה רבי מאיר קנצלנבורגן
מקור: ספר על הצדיקים ועל החסידים.הגה"ץ רבי נתן גשטטנר.זכרונם לברכה כג סיון
(א.י.ש)

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע